Modul 4: Kultur og identiteter

En rapport udarbejdet af Europa-Parlamentet, “Rapport om forebyggelse af radikalisering og rekruttering af europæiske borgere af terrororganisationer” (Europa-Parlamentet 2015) understreger vigtigheden af ​​at styrke lærere til at tage et aktivt standpunkt mod alle former for diskrimination og racisme. Rapporten påpeger den væsentlige rolle, som uddannelse og kompetente og støttende lærere spiller, ikke alene for at styrke sociale bånd, tilskynde til en følelse af tilhørsforhold, udvikling af viden, færdigheder, kompetencer, indlejring af grundlæggende værdier, styrke sociale, civile og interkulturelle kompetencer, kritisk tænkning og mediekendskab, men også i at hjælpe unge – i tæt samarbejde med deres forældre og familier – til at blive aktive, ansvarlige, fordomsfri medlemmer af samfundet. Det understreges, at skoler kan opbygge elevernes modstandsdygtighed over for radikalisering ved at give et trygt miljø og tid til at debattere og udforske kontroversielle og følsomme spørgsmål og fremhæver betydningen af ​​interreligiøs og interkulturel dialog som et værktøj til social samhørighed og inklusion, mægling og forsoning.

I den forbindelse har lærere brug for metoder til at fremme den interkulturelle dialog blandt deres elever og skabe rum til refleksion over følsomme spørgsmål. Det følgende modul giver lærere adgang til denne form for metoder.

LÆRINGSMÅL

Formålet med dette modul er at gøre lærere i stand til at anvende metoder i klasserummet til at skabe interkulturel bevidsthed og fremme interkulturel dialog blandt eleverne. Læringsmålene for lærerne er:   

  1. At gøre lærerne i stand til at identificere egnede metoder til at fremme elevernes interkulturelle bevidsthed og interkulturel dialog i klassen.
  2. At gøre lærerne i stand til at gennemføre øvelser som styrker interkulturel bevidsthed og interkulturel dialog i blandt eleverne i klassen.

For at nå disse mål vil udvalgte metoder blive beskrevet, som kan anvendes af lærerne sammen med deres elever.  blive beskrevet omfattende metoder, der kan udføres af lærere sammen med deres studerende. Metoderne opdeles i tre forskellige dele, med hver sit læringsmål for eleverne:

DEL A

Gør det synligt: øvelser til at addressere kulturel diversitet i klasserummet

Disse øvelser kan anvendes til at få eleverne til at reflektere over deres egen og klassekammeraterne kulturelle baggrunde og udvikle interkulturel sensitivitet og dialog. 

DEL B

Øvelsesspil i håndtering af kulturelle forskelle

Disse øvelser kan bruges til at få eleverne til at reflektere over måden de hånterer andre kulturer og hjælpe dem med at finde frem til hvilke strategier, der er mere eller mindre konstruktive.  

DEL C

Bekæmp racisme: Øvelser i at addressere eksklusion, stereotypisering og diskrimination

Disse øvelser er rettet mod at skærpe elevernes refleksion over forbindelsen mellem kulturel identitet og mere og mindre magtfulde positioner i samfundet, så vel som over mekanismer der medfører stereotypisering, eksklusion og diskrimination, og hjælpe dem til at udvikle empati.    

TEORETISK OG KONTEKSTUEL BAGGRUND

DEL A. Gør det synligt: kulturel diversitet i klasserummet

Nutidens europæiske skoler er præget af kulturel mangfoldighed. I mange skoler er der en stor del af elever, som elev eller hvis forældre er indvandret. Normalt er der også forskellige religiøse trosretninger repræsenteret blandt eleverne. Derudover afspejles mangfoldigheden blandt eleverne på mange andre måder: med hensyn til deres fysiske evner, deres økonomiske situation, deres familiesituation osv.

Ved at synliggøre denne mangfoldighed og styrke en respektfuld måde at håndtere disse forskelle på, kan eleverne opfatte den mangfoldighed som en berigelse, i stedet for en barriere.

Aktiviteterne 1 og 2 får eleverne til at reflektere over centrale aspekter af deres kulturelle identitet. Ideelt set vil de opleve en påskønnelse af at være et individ, der er anderledes end andre. Det vil være lærerens opgave at moderere øvelsen på en måde, hvor forskelle vil blive værdsat.

DEL B: Simuleringsspil om at håndtere kulturelle forskelle

”Simuleringsspil er oplevelsesmæssige øvelser, som ligesom Alice’s spejl i Alice i Eventyrland, udfordrer antagelser, udvider perspektiver og fremmer forandring. (…) Ligesom Alice oplevede manipulation af tid og rum i Eventyrlandet og fik personlig indsigt, får spillerne i simuleringsspil indsigt, når de vender op og ned på nutiden i den mulige fremtid. (…) Simulationsspil giver interaktive muligheder for at øve ny adfærd og eksperimentere med nye holdninger og synspunkter i et ikke-truende, ikke-dømmende miljø. De er især nyttige i interkulturel træning, da de på kort tid kan stimulere kognitiv og affektiv forståelse og udvide deltagernes perspektiver.” (Sisk 1995 – Simulation Games as training tools. In: Fowler/Mumford – Intercultural Sourcebook: Cross-cultural training methods, S. 81f).

Der findes mange simuleringsspil som kan bruges i træningsaktiviteter i en interkulturel kontekst. En af dem er beskrevet i Aktivitet 3.  

DEL C: Bekæmp racisme: Øvelser der addresserer eksklusion, stereotypisering og diskrimination  

Nogle elever tænker aldrig på mulige former for racisme, der forekommer omkring dem, især hvis de befinder sig i en privilegeret samfundsposition. Men der er også mange elever, der selv oplever stereotyper, diskrimination eller følelser af eksklusion. Ikke desto mindre diskuteres disse spørgsmål sjældent i klasseværelset. De følgende øvelser er designet til at skabe et rum til at reflektere over forbindelsen mellem kulturel identitet og mere eller mindre magtfulde positioner i samfundet, såvel som mekanismer der skaber stereotyper, eksklusion og diskrimination. At forstå, hvordan disse processer muligvis er en del af interaktionerne i ens eget miljø og udvikle empati over for dem, der er skadet af stereotyper og diskrimination, kan bidrage til at reducere de negative virkninger.

Aktivitet 4 kan bruges til at gøre opmærksom på fænomenet stereotype udklædningskostumer. At klæde sig ud som en etnicitet, en ‘race’ eller ‘en kultur’, der ikke er din egen, kan opfattes som problematisk eller racistisk af mennesker med den pågældende kulturelle baggrund. Dette er et kontroversielt emne, der kan bruges til at starte en kompleks og mangesidig diskussion i klassen.

Aktivitet 5 er en øvelse til at reflektere omkring forhold mellem minoritet og majoritet, og kan især bruges til at udvikle empati.

Aktivitet 6 er en øvelse til at finde ud af, hvordan stereotyper bestemmer den måde, vi opfatter mennesker fra minoritetsgrupper på. Find en detaljeret beskrivelse af øvelserne herunder.

AKTIVITETER

UNDERSTØTTENDE MATERIALE OG LITTERATUR

Council of Europe (2016): Education pack All different All equal. https://rm.coe.int/1680700aac

European Parliament (2015): Report on the prevention of radicalisation and recruitment of European citizens by terrorist organisations. http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2015-0316_EN.pdf#page=2&zoom=auto,-107,6

Kriz & Nöbauer (2002): Teamkompetenz – Konzepte Trainingsmethoden, Praxis.

Sisk (1995): Simulation Games as training tools. In: Fowler/Mumford – Intercultural Sourcebook: Cross-cultural training methods.

Sivasailam Thiagarajan & Raja Thiagarajan (2006): Barnga- A Simulation Game on Cultural Clashes.

The „Listen“ Project (2019) The LISTEN Manual: https://listen.bupnet.eu/wp-content/uploads/2019/02/LISTEN_IO3_Training_Manual_EN.pdf

Contact Us

Do you want to sign up to receive our newsletter or write us to have more information?

Coordinator – Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci – Italy

antonella.alessi@danilodolci.org