Modul 1: Introduktion om radikalisering

”Radikalisering betegner en kortere eller længerevarende proces, hvor en person tilslutter sig ekstremistiske synspunkter eller legitimerer sine handlinger efter ekstremistisk ideologi”.

(NATIONAL HANDLINGSPLAN, 2016: “Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering “)

Begrebet radikalisering blev indført for at kunne forklare hvorfor unge, som var født og opvokset i vestlige demokratiske lande, kunne udføre terrorhandlinger og rejse til Syrien og Irak som fremmedkrigere.

Der findes i forsker-og praktikerkredse ikke en fælles forståelse af begreberne ekstremisme og radikalisering. Der er enighed om at der ikke er en enkelt faktor, som for eksempel hjernevask af sårbare unge, som forårsager radikalisering.Der er også generel enighed om at radikalisering  ikke er en enkeltstående begivenhed, men snarere en længerevarende proces, hvor personer gradvist udvikler ideer og holdninger, som afviger radikalt fra samfundets gældende forestillinger og værdier. Nogle få personer overskrider grænsen mellem radikale tanker og voldelige handlinger, men radikale ideer fører i sig selv ikke nødvendigvis til voldelige handlinger. Nogle forskere har derfor foreslået at skelne mellem kognitiv og voldelig radikalisering.

Radikalisering og ekstremisme er desuden relative og kontekstuelle begreber, derfor varierer deres betydning alt efter hvad der anses for at være “normalt” og “lovligt” i et givet samfund.

RADIKALISERINGSPROCESSEN 

Part 1 Module 1 Randy Borum, 2011

I løbet af de sidste 20 år er der blevet udviklet mange forskellige modeller, som prøver at forklare radikaliseringsprocessen. Nogle af de kendteste er udviklet af Randy Borum og Fathali M. Moghaddam (Borum, R., 2011): “Radicalization into violent extremism II”. Journal of Strategic Security no. 4).

Borum opdeler radikaliseringsprocessen i 4 faser. 

Modellen viser hvordan oplevelse af indignation og diskrimination  gradvist tolkes som forårsaget af eksterne faktorer, som kan være personer, grupper eller samfundet som helhed. ually transform into being caused by external factors, be it persons, groups or society in general. Step by step, the young people direct their aggression at some enemy: ”target attribution: it´s your fault “. The last stage involves hatred and demonization and/or dehumanization of the responsible party, and at this stage some individuals may commit violent acts.

  Moghaddams model kaldes “trappemodellen”. 

Radikaliseringen begynder på stueetagen med oplevelser af indignation og uretfærdighed.. Der kan være mange personer på denne etage. Mange unge kan genkende oplevelser af indignation og uretfærdighed og de sympatiserer ofte med de, der vælger at gøre noget ved det.  Et stadig faldende antal personer går videre til de næste etager og kun yderst få når til den sidste etage, hvor de “overskrider hæmmende mekanismer” og begår voldelige handlinger.

Andre modeller har defineret flere differentierede trin, men kan heller ikke give en tilfredsstillende forklaring på spørgsmål som:

 • Hvilke faktorer starter radikaliseringsprocessen ?

 • Hvorfor bliver ikke alle personer med de samme karakteristika radikaliserede?

 • Hvornår og hvorfor tager nogle personer det sidste trin til voldelig ekstremisme?

 • Er det muligt at afbryde processen og måske starte op igen på det samme eller et andet trin på et senere tidspunkt?

 • Hvilke faktorer og mekanismer kan stoppe processen?

 • Hvornår og hvordan foregår overgangen fra et trin til det næste?

ÅRSAGER TIL RADIKALISERING

Radikalisering er ikke et klart og entydigt begreb. Der er ingen simple årsagssammenhænge, radikalisering skal forstås som en kompleks blanding af kontekstafhængige faktorer på forskellige niveauer: 

Radikalisering er et kontekstafhængigt fænomen. Globale, sociologiske og politiske faktorer indgår i lige så høj grad som ideologiske og psykologiske faktorer”.

 

The European Commission, Expert Group on Violent Radicalisation (2008): “Radicalisation processes. Leading to Acts of Terrorism”

Alle faktorer og mekanismer kan ikke integreres i en model. Forskere har identificeret en række faktorer, som fører til radikalisering. Magnus Ranstorp (The Root Causes of Violent Extremism” – RAN Issue Paper 04/01) nævner følgende faktorer:

Individuelle faktorer

Følelse af fremmedgørelse, offerstatus og konspirationsteorier

Sociale faktorer

Eksklusion og diskrimination,  isolerede parallelsamfund, arbejdsløshed,dårlig uddannelse, kontakt med radikale fællesskaber.

Politiske faktorer

“Vesten er i krig mod islam”, islamofobi.

Ideologiske / religiøse faktorer

Voldelig fortolkning af Islam, de vestlige samfund opfattes som umoralske.

Kultur- og identitetskrise

Manglende tilhørighed, oprør mod værdier i det almindelige samfund og forældre.

Trauma og andre udløsnede mekanismer

PTSD, døde familiemedlemmer. 

Der er også taget udgangspunkt i forskellige konkrete og ydre bekymringstegn med henblik på at undersøge, om disse forandringstegn kan være relateret til en radikaliseringsproces (Mhtconsult 2010 and 2012):

 • Image” og ydre udtryksformer: hvor unge i det ydre ændrer image via påklædningen og brugen af politisk-ideologiske eller religiøse symboler mv.
 • Adfærdsændringer: hvor unge ændrer adfærd og udtryksformer.
 • Holdningstilkendegivelser: hvor unge ændrer holdninger, sympatier og værdimæssige anskuelser.
 • Relationsdannelser: hvor unge ændrer den social eomgangskreds og knytter sig til nye sociale, politiske eller religiøse fællesskaber.

Selvom der ikke er konsensus om radikaliseringsteorien, er mange risikofaktorer kendte. Denne viden er operationaliseret til konkrete forebyggelsestiltag på grundlag af arbejdsdefinitioner.

Der er udarbejdet mange  forsøg på at opstille effektive strategier til at modvirke radikalisering ved at mobilisere og empower lokale myndigheder, undervisere, social og ungdomsarbejdere og civilsamfundsaktører. Målet er at skabe bevidsthed og resiliens over for forsøg på rekruttering hos de, der ikke er blevet radikaliseret. 

De forebyggende tiltag kan opdeles i tre niveauer med forskellige indsatstiltag, som anskueliggøres i forebyggelsestrekanten(Hemmingsen, A., 2015):

Part 1 Module 1 Hemmingsen, A., 2015

Det generelle niveau kaldes også primære niveau. På det generelle niveau  er der en meget bred målgruppe, der arbejdes med alle børn og unge og med de professionelle, som arbejder med dem. Hovedformålet er at skabe bevidsthed om radikalisering og formidle viden og reducere potentielle risikofaktorer ved at fremme positive ressourcer. Det handler om at skabe aktive demokratiske medborgere.

Der er høj grad af overlap mellem den generelle forebyggelse og de mål og aktiviteter, som præger normale professionelle aktiviteter undervisning og ungdomsarbejde.

 • opbygge resiliens
 • styrke sociale kompetencer og kommunikation
 • fremme kritisk tænkning og demokratiske værdier

Det specifikke niveau kaldes også det sekundære eller foregribende niveau. Målgruppen er nu ikke den brede, men er klart defineret og kan være:

 • Personer som lever i risikozoner, hvor der er mange tilfælde af radikalisering (for instance Molenbeek in Belgium).
 • Personer som har vist interesse for eller som allerede er i kontakt med radikale grupper
 • Personer som udviser bekymrende adfærd

 De forebyggende tiltag skal matche målgruppen og kan bestå af:

 • Støtte- og kontaktpersoner, mentorer og forældrecoaches
 • Opbygge social kapital ved uddannelsestilbud og beskæftigelse

Et eksempel på et forebyggende præventionstiltag er COCORA projektet (2017), som forsøger at  samskabe præventionsprogrammer sammen med lokale communities og organisationer med indsigt i og eksempler på radikalisering med henblik på at empower unge mennesker fra de samarbejdende communities og uddanne dem til at blive talspersoner over for lokale myndigheder og professionelle inden for forebyggelsesindsatsen.

Det indgribende niveau kaldes også den tertiære forebyggelse.  Målgruppen er personer, som er aktive i ekstremistiske miljøer. Målet er at reducere eskalering .

Forebyggelse kan bestå i at tilbyde:  

 • samtaleforløb hvor man via kognitiv kritisk dialog prøver at ændre adfærdsmø
 • exitprogrammer

DER FINDES IKKE ENTYDIGE BEKYMRINGSTEGN ELLER PROFILER

Der findes mange forsøg på at forklare radikaliseringsprocessen ud fra forskellige faglige discipliner og på forskellige analyseniveauer ( individuelt-, gruppe og strukturelt/politisk niveau) ,men som sagt er der ikke opnået enighed om en generel radikaliseringsteori, som kan operationaliseres til at identificere de personer, som bliver voldelige ekstremister. 

Tilsvarende er der blevet foreslået modeller til at identificere faser, som personer gennemgår i radikaliseringsprocesser (Silber, M. D. & A. Bhatt, 2007). Disse forsøg på at udvikle lister og modeller er imidlertid blevet kritiseret fra forskellig side ud fra det synspunkt, at de repræsenterer en risiko for at simplificere de forskelligartede processer, der præger individer og grupper i forskellige sammenhænge. Der er en fare for, at man drager generaliserende konklusioner på et snævert og ufuldstændigt evidensgrundlag, der bygger på få og udvalgte cases om personer, der har begået terrorangreb. Der er ligeledes en risiko for, at man skaber kontraproduktiv diskrimination og stigmatisering, fordi man arbejder med stereotypiske profiler, baseret på bestemte livsformer, etnisk baggrund, religiøsitet mv. – der samlet fører til en mistænkeliggørelse af en bred gruppe (Velthuis, T. & Staun, J., 2009).

Sammenfattende kan det konkluderes, at det er ikke bæredygtigt at opstille lister over bekymrings-og risikotegn til brug for professionelle i afdækningsøjemed. Dog påpeger en bred gruppe af forskere, at fagprofessionelle i skolerne spiller en vigtig rolle, når det gælder om at identificere og forebygge radikalisering og ekstremisme (Rambøll, 2016; Asterisk 2016; Soei, A., 2018).

SKOLENS ROLLE I DEN GENERELLE FOREBYGGELSE AF RADIKALISERING

Skolen spiller en vigtig rolle i at udvikle engagerede og demokratisk ansvarlige borgere. En afgørende forudsætning for dette er, at skolen kan give eleverne gode betingelser for, at de kan føle sig inkluderet og accepteret – og opleve sig som en integreret del af skolens fællesskab. Skolen skal desuden danne ramme om elevernes udvikling af kritisk sans. Skolen er ansvarlig for, at eleverne udvikler direkte erfaringer med at deltage og blive hørt. Skolen skal forebygge, at elever føler sig diskriminerede og stigmatiserede, og sørge for at modvirke elevernes gensidige fordomme.

  Hvordan kan de professionnelle i skole sektoren forholde sig til disse udfordringer?

  Et studie med 34 eksempler på forebyggelse af radikalisering i skolen peger på afgørende mekanismer, som kan have en positiv indvirkning på forebyggelsen  (Rambøll, 2016):

  • Tillidsbaserede relationer mellem lærere og elever og eleverne imellem.
  • Rum for dialog, refleksion og kritisk tænkning i hele skolen.
  • Læringsmiljø som fremmer empati og tolerance og synliggør fordele ved forskellighed.
  • Viden om menneskerettigheder og demokrati sammen med kompetencer til at løse konflikter og deltage i samfundet som demokratiske medborgere.
  • Oplevelse af at være inkluderet og høre til i anerkendende relationer.

  VIDENSBEHOV OG EFTERUDDANNELSE

  Forskere har ligeledes påpeget, at lærere og andre professionelle aktører i skolen kan bidrage til at forebygge radikalisering ved at tilegne sig viden og færdigheder i relationsdannelse (Bonell, Joe, Phil Copestake a.o., 2011). Lærere kan forebygge radikalisering ved at støtte og facilitere refleksive debatter og dialoger på en måde, der lader alle elevtyper komme til orde og blive hørt i et læringsrum, hvor uenighed og pluralisme udgør bærende værdier i skolens fællesskab  (Rambøll, op.cit. Laird Iversen, L., 2014). Læreren skal opbygge et læringsmiljø, hvor det er positivt og legitimt at reflektere over normer og ideer, som normalt tages for givne. Læreren skal desuden arbejde henimod at etablere et ”uenighedsfællesskab” i klassen. Det vil sige et fællesskab, som ikke er baseret på givne fælles værdier, men på løsninger af fælles udfordringer i en undersøgende proces, hvor eleverne i et sikkert og trygt rum kan sætte spørgsmålstegn ved både læreres og egne fordomme, forforståelser og stereotypier.

  Denne tilgang bygger på en pluralistisk og konfliktuel demokratiforståelse, som rækker ud over den gængse deliberative konsensussøgende forståelse (Mouffe, Chantal, 2004). Demokratisk medborgerskab forudsætter ikke, at man kan tilpasse sig til bestemte normer og kompetencer (Biesta, Gerd, 2013). Demokrati opstår og skabes via aktiv deltagelse, og skolen skal give alle elever lige muligheder for at være legitime deltagere.

  SKOLENS ROLLE I KONSTRUKTIONEN AF MARGINALISERING, EKSTREMISME OG RADIKALISERING

  Ifølge nogle forskere kan skolen også medvirke til at fremkalde oppositionel adfærd og radikaliseringsprocesser (Gilliam, L., 2010). Synspunktet er, at skolen er en del af samfundet og reproducerer visse kulturelle koder, som bygger på middelklassens værdier og normer (Bourdieu & Passeron, 1990).

  Elever, som afviger fra middelklassens normer, det være sig børn med etnisk minoritetsbaggrund eller anden socioøkonomisk baggrund, kan komme til at opleve eksklusion og kulturel marginalisering i mødet med skolens middelklassenormer og adfærdskrav. Eleverne kan komme til at føle sig anderledes, hvis de falder uden for den adfærd, der forventes af en ”normal” elev. Følelsen af at være anderledes, ikke at være anerkendt og blive identificeret med en bestemt religion eller etnicitet kan give grobund for, at der opstår en modkultur. En modkultur kan komme til udtryk i en skole oppositionel kultur eller en søgen efter andre former for fællesskab, som kan give anerkendelse. Forskning i dette felt peger på risikoen for, at skolen derved kan bidrage til at skabe en marginalisering, som kan føre til en modkultur, hvor de unge opbygger en identitet, hvor kernen er en fremmedgørelse over for skolens normer og værdier. Hvis lærerne bliver bevidste om disse mekanismer og samtidig udvikler viden og motivation for at fremme alle elevers inklusion, tilhørsfølelse og engagement som aktive medborgere – kan skolen medvirke til at forebygge radikalisering. Men samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at radikalisering er en kompleks og mangefacetteret proces, som hverken i skolen eller i andre sammenhænge kan forebygges gennem enkeltstående eller kortvarige ”quickfix” løsninger.

  LITTERATURLISTE

  AN Policy Paper (2018): “Transforming Schools into Labs for Democracy. A Companion to Preventing Violent Radicalization through Education”.

  Asterisk (2016): ”Pædagogik kan forebygge radikalisering”. DPU, Aarhus Universitet

  Biesta, Gerd (2013): “Demokratilæring I skole og samfund”.

  Bonell, Joe, Phil Copestake a.o.(2011): “Teaching approaches that help to build resilience to extremism among young people”.

  Borum, R. (2004): “Psychology of Terrorism, Psychology of Terrorism Initiative”. Sagemann, M. (2004): ”Understanding terror networks”.

  Borum, R (2011): “Radicalization into violent extremism II”. Journal of Strategic Security no. 4

  Bourdieu & Passeron (1990): “Reproduction in Education, Society and Culture”.

  Certa Intelligence and security (2015): ”Modstandskraft mod radikalisering og voldelig ekstremisme.  Resilience against radicalisation and violent extremism. An explorative study of resilience within selected communities”. Trygfonden

  Gilliam, L. (2010): ”Den utilsigtede integration: skolens bidrag til etniske minoritetsbørns muslimske identitet og fællesskab.” I: Lippert Rasmussen & Holtug: Kulturel diversitet: muligheder og begrænsninger.

  Hemmingsen, A. (2015): “The Danish Approach to Countering and Preventing Extremism and Radicalisation”. DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier  

  Lagermann, L. Colding (2019): ”Farveblinde forventninger”. Aarhus Universitetsforlag.

  Laird Iversen, L. (2014): ”Uenighetsfellesskap. Blikk på demokratisk samhandling”. Universitetsforlaget.  

  Mht Consult (2010): “Aktivt medborgerskab gennem målrettet inklusion. Kortlægning og analyse af usion. Mapping and analysis of methodical development and competence needs in encounters with radicalized youth among frontline workers in the City of Copenhagen”.

  Mht Consult (2012): “Afradikalisering – målrettet intervention. Danske piloterfaringer med afradikalisering og forebyggelse af ekstremisme”. Rapport for Social- og integrationsministeriet, Københavns- og Aarhus kommuner, Østjyllands Politi og PET. www.sm.dk/publikationer  

  Moghaddam, Fathali M. (2005): “The staircase to terrorism. A psychological explanation”. In American Psychologist.

  Mouffe, Chantal (2004): “Pluralism, dissensus and democratic citizenship”.

  Rahim, E. (2010), Marginalized through the “Looking Glass Self”: the development of Stereotypes and Labeling, Journal of International Academic Research, Vol. 10, N.1

  Stephens, W., Sieckelinck, S., Boutellier, H., (2019), Preventing Violent Extremist: A Review of the Literature, Studie in Conflict & Terrorism, DOI. Center for the prevention of radicalization leading to violence: https://info-radical.org/en/ 

  Regeringen (2016): “Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering. National handleplan”.

  The European Commission, Expert Group on Violent Radicalisation (2008): “Radicalisation processes. Leading to Acts of Terrorism”.

  Ranstorp, M. (2016): “The Root Causes of Violent Extremism”. RAN Issue Paper 04/01.

  Rambøll (2016): ”Litteraturstudie om forebyggelse af radikalisering I skoleregi”.

  Rasmussen, L. Kofoed (2019): ”Upassende elementer eller legitime deltagere?”. I: Når skolen skal forebygge radikalisering – subjektiveringsprocesser og demokratisk dannelse. Unge pædagoger, nr. 3. 

  Rasmussen, L. Kofoed, Neergaard Hansen, Dalum Christoffersen, Jensen, U. Højmark (2018): ”Demokratiske fællesskaber. Forebyggelse af polariseringer og eksklusion i skolen”. Center for skole og læring, Professionshøjskolen Absalon, finansieret af Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme 

  Silber, M. D. & A. Bhatt (2007): “Radicalisation in the West: The Homegrown Threat”. PET, Center for Terror Analysis : “Radicalisation and terror”.

  Soei, Aydin (2018): ”Omar og de andre. Vrede unge mænd og modborgerskab. Gads forlag

  Soei, Aydin (2018): ”Skolen er det vigtigste værn mod radikalisering”. Folkeskolen.dk, 28. august 2018.

  Velthuis, T. & Staun, J. (2009): “Islamist radicalization: A root cause model”.

  Contact Us

  Do you want to sign up to receive our newsletter or write us to have more information?

  Coordinator – Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci – Italy

  antonella.alessi@danilodolci.org