Modul 3: Køn

Det fremgår af undersøgelsesfasen i PRACTICE projektet at mange elever dels  mangler viden om og dels har mange fordomme om kønsproblematikker. Der er mange elever som giver udtryk for nedsættende holdninger til kvinder og homoseksualitet. Lærerne gav udtryk for at  de manglede undervisningsmaterialer, som kan bidrage til respektfuld oplysning om kønsproblemer.

Dette modul vil forsyne lærere med ideer til at arbejde med kønsidentitet og fordomme gennem ikke-formelle aktiviteter. Det består af en kort introduktion til emnet og fem undervisningsaktiviteter.

LÆRINGSMÅL

  • Eleverne vil undersøge og forstå deres egne fordomme om køn og kønsidentitet.
  • Eleverne vil undersøge socialt konstruerede ideer;
  • Eleverne vil undersøge hvilken virkning kønsstereotyper har på unge mennesker;
  • Forøge elevernes tolerance over for kønslig mangfoldighed;
  • Gøre bevidst om kønsproblematikker;
  • Eleverne vil udvikle kritisk tænkning i forhold til kønsproblematikker.

TEORETISK OG KONTEKSTUEL BAGGRUND

Ifølge Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) er sex  ‘de biologiske egenskaber, som definerer mennesker som kvinder eller mænd. Disse egenskaber udelukker ikke hinanden idet der er personer, som besidder begge typer, men disse egenskaber tenderer mod at opdele mennesker i mænd og kvinder ’. Køn  ‘refererer til de sociale attribueringer og muligheder, som er knyttet til det at være kvinde og mand og forholdene mellem mænd og kvinder og piger og drenge. Disse karakteristika, muligheder og relationer er socialt konstruerede og bliver tilegnet i socialisationsprocesser. De er kontekstbundne og foranderlige. Køn afgør hvad der er forventet, tilladt og værdisat i en given kontekst’. Kønsstereotyper er ‘præfabrikerede ideer der tillægger kvinder og mænd tilfældige egenskaber og roller , som er bestemt og begrænset af deres køn’.

Når fastlagte stereotyper bliver realiseret, kan de begrænse personens  handlefrihed, idet han/hun udfører de handlinger , som er socialt accepterede for ikke at forstyrre den sociale balance (Lindsey, 2016). De kan også påvirke menneskers holdninger og relationer til andre, i skolen kan de påvirke elevernes oplevelser, faglig indlæring og de kan føre til at elever behandles forskelligt  på grund af deres køn (Institute of Physics, 2018). Den måde hvorpå køn fremstilles i massemedierne kan påvirke unges opfattelse af køn, seksualitet og forhold til andre mennesker (Russo & Pirlott, 2006 & Zhang, Miller & Harrison, 2008).

AKTIVITETER

SUPPLERENDE MATERIALER OG LITTERATURLISTE

Compasito manual on Human Rights Education for Children (2009). Available at: http://www.eycb.coe.int/compasito/

European Institute for Gender Equality. Concepts and definitions. Available at: https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/concepts-and-definitions

Humer, Ž. (2018). Collection of Evidence and Needs Assessment – Transnational report. Play it for Change – Raising Awareness and Empowerment of Girls and Boys for the Prevention of Gender Based Violence through Audio-Visual Media and Music. Available at: http://playitforchange.org/products/

Institute of Physics (2018). Gender stereotypes and their effect on young people. Available at: http://www.iop.org/education/teacher/support/girls_physics/resources/file_72045.pdf

Lindsey, L. (2016). Gender Roles: A sociological perspective. Routledge Taylor and Francis Group, Sixth Edition, New York. Accessible at: https://books.google.gr/books?hl=el&lr=&id=qjjbCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=gender+roles&ots=U4gD00B9Oq&sig=6eUbuf6bwetmBiukZ0oYTEyuGIc&redir_esc=y#v=onepage&q=gender%20roles&f=false

Russo, N. F., & Pirlott, A. (2006). Gender-based Violence: Concepts, Methods and Findings. New York Academy of Sciences, 1087: 178–205.

Zhang, Y., Miller, L., E., and Harrison, K. (2008). The Relationship between Exposure to Sexual Music Videos and Young Adults’ Sexual Attitudes. Journal of Broadcasting & Electronic Media 52(3), 2008, pp. 368–386.

Contact Us

Do you want to sign up to receive our newsletter or write us to have more information?

Coordinator – Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci – Italy

antonella.alessi@danilodolci.org