MATERIALER

KOMPARATIV ANALYSERAPPORT

Rapporten er baseret på interviews og fokusgrupper med lærere, skoleledere, beslutningstagere og andre interessenter om kontekst, policy, strategiske efteruddannelsesprogrammer, kritisk tænkning og forebyggelse af radikalisering i skolen i Italien, Østrig, Danmark, Tyskland, Grækenland og England.

> Download: en da / de / el / it

MÅL

PRACTICE tager udgangspunkt i en behovs- og gapanalyse med sigte på:

At skabe et klart overblik over:

 1. Svagheder, styrker og god praksis inden for eksisterende efteruddannelsesprogrammer, metoder og modeller i Europa;
 2. Værktøjer og metoder til at fremme kritisk tænkning i skolen og klasserummet;
 3. politikker og praksisser til forebyggelse af radikalisering på nationalt og europæisk niveau.

At gøre PRACTICE projektet i stand til at identificere og definere mangler og brudflader:

 • Mellem lærerbehov og nuværende strategiske efteruddannelsesmodeller
 • Mellem perspektiver og retningslinier for kritisk tænkning og den faktiske praksis på området
 • Mellem politikker og den faktiske praksis inden for forebyggelse af radikalisering

Den Komparative Analyserapport vil basere sig på:

Deskresearch samt direkte research i form af interviews og fokusgrupper med 90 lærere, skoleledere, beslutningstagere og andre relevante interessenter i de 6 partnerlande.

NATIONAL RAPPORT

De nationale rapporter giver et indblik i hvordan forebyggelse af radikalisering er udmøntet i uddannelsessektoren med særligt fokus på anvendelsen af kritisk tænkning i Østrig, Tyskland, Italien, Grækenland og England. Desuden gives eksempler på de behov og synspunkter, som lærere og interessenter har givet udtryk for.

FOREBYGGELSESPROGRAMMET

Et åbent uddannelsesmateriale bestående af innovative værktøjer for lærere i folkeskolens ældste klasser og andre uddannelsesaktører til støtte for et effektivt pædagogisk arbejde med kritisk tænkning og forebyggelse af radikalisering.

> Download: en / da / de / el / it

> Gå til online versionen

 

MÅL

PRACTICE programmet er et åbent og tilgængeligt uddannelsesmateriale, som sigter på at:

 • Udvikle kritisk tænkning og effektive strategier til at engagere elever i lokale, nationale og internationale spørgsmål og emner
 • Udvikle elevernes kompetencer til kritisk tænkning ved at benytte smågruppemetodik sammen med andre aktiviteter i undervisningen
 • Adressere kontroversielle emner effektivt ved at udfordre elevernes forforståelser og mytedannelser og ved at stimulere elevernes evne til anerkendelse af forskellighed
 • Inddrage grundlæggende viden om radikalisering
 • Styrke kompetencen blandt lærere og skoleledere til at identificere og mindske potentielle risici for radikaliseringsprocesser

 

AKTIVITETER

Denne del vil omfatte aktiviteter med folkeskolens ældste elever med sigte på at:

 • Opbygge en forståelse for demokratiske grundværdier ved at udfordre holdninger og synspunkter
 • Styrke ytringsfrihed gennem elevdeltagelse og gennem etableringen af et trygt klasserum og læringsmiljø
 • Styrke positiv problemløsning
 • Fremme aktivt medborgerskab ved at vise, hvordan man kan reagere på oplevet uretfærdighed på en konstruktiv måde
 • Udvikle strategier til konfliktløsning

 

FÆRDIGHEDER OG KOMPETENCER

Eleverne vil opnå:

 • Personlig læring og evne til kritisk tænkning
 • Selvstændig faglig fordybelse og effektiv deltagelse
 • Resiliens

VIDEO MATERIALER

Der er udviklet flere videomaterialer til at støtte lærere i deres undervisnings- og læringsaktiviteter. Lærerne får herved yderligere materialer samt enklere og mere brugervenlige værktøjer: en videoguide til at lette navigationen i forhold til PRACTICE OER og 2 playlister med animerede videoer om KRITISK TÆNKNING og DIGITAL BEVIDSTHED.

empty

VIDEO GUIDEN

Er tilgængelig på:
en / da / de / el / it

KRITISK TÆNKNING – 6 videoer

Se alle:

en / da / de / el / it

 

DIGITAL BEVIDSTHED – 4 videoer

Se alle:

en / da / de / el / it

LÆRERHÅNDBOG

Et nyttigt værktøj med vejledning i at anvende forebyggelsesprogrammet i klasserummet, indbefattet nødvendig baggrundsviden samt tips og forslag til håndtering af radikaliseringsproblematikker I skolemiljøet.

> Download: en / da / de / el / it

> Baggrundsanalyse: en

MÅL

 • At støtte lærere i at benytte peer-baserede samarbejdsmetoder.
 • At tilføre lærere den nødvendige baggrundsviden, så de kan føle sig tilpas og trygge ved at drøfte temaer om radikalisering mv.
 • At give information og forslag til håndtering af radikaliseringsproblematikker i skolemiljøet.

 

HOVEDINDHOLD

 • Vigtigheden af at inddrage ikke-formelle metoder til at behandle kontroversielle spørgsmål
 • Vejledning i at identificere og reagere fagligt på potentielt sårbare elever i risiko for radikalisering
 • Tips og forslag til at benytte forebyggelsesprogrammet under hensyntagen til faktorer som: alder, køn, socioøkonomisk baggrund, etnicitet, religion og tro.

POLICY NOTAT

Notatet har til hensigt at opfordre politikere og andre beslutningstagere til at optimere strategisk kompetenceudvikling og efteruddannelse med særligt sigte på fornyende undervisning i kritisk tænkning og forebyggelse af radikalisering i skolen.

> Download: en / da / de / el / it

PRACTICE projektet har til formål at udvikle fornyende tilgange og metoder til efteruddannelse, der kan bidrage til at forebygge radikalisering.

PRACTICE programmets tilgange og metoder bygger på den behovsanalyse fra skolesektoren, der i projektets indledende fase har identificeret behov og manglende efteruddannelsestilbud relateret til forebyggelsen af radikalisering.

DISSEMINATION MATERIALS

Leaflets

> Download: enda / de / el / it

Newsletter

> Newsletter 1: en da / de / el / it

> Newsletter 2: en da / de / el / it

> Newsletter 3: en da / de / el / it

> Newsletter 4: en da / de / el / it

> Newsletter 5: en da / de / el / it

> Newsletter 6: en da / de / el / it

> Newsletter 7: en da / de / el / it

Kontakt os

Ønsker du at tilmelde dig vores nyhedsbrev, eller ønsker du at få yderligere information?

Koordinator – Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci – Italien

antonella.alessi@danilodolci.org