Modul 7: Konflikthåndtering

Udbytte

Dette modul om konflikthåndtering introducerer en genoprettende tilgang til fredelig konfliktløsning i skolemiljøet. Modulet giver uddannelsesfagfolk indblik i den genoprettende metode til at håndtere konflikter i klasseværelset, som kan fremme udviklingen af elevernes kritiske tankegang – til forskel fra en model med fokus på skyld og straf.

Denne tilgang kan implementeres i sammenhæng med alle fag i undervisningen, og kan fremme meningsudtryk, meningsudveksling og respekt for forskellige synspunkter.

Læringsmål

Modulet giver lærere en innovativ tilgang, samt ressourcer og materialer til at implementere den, med sigte på at:    

 • Tilvejebringe en alternativ og effektiv tilgang til håndtering af konflikter og krisesituationer i klasseværelset
 • Etablere et trygt og indbydende miljø i klasseværelset
 • Forbedre relationer mellem personer og grupper
 • Reducere konflikter i klasseværelset
 • Fremme elevernes forståelse og respekt for forskellige synspunkter og for andre mennesker
 • Fremme konstruktiv dialog blandt eleverne
 • Opmuntre elevernes aktive deltagelse i udveksling af meninger og fremme af kollektiv solidaritet
 • Tilskynde eleverne til aktivt at deltage i konflikt og problemløsning, udvikle deres evner til at tænke kritisk, afbøde fordomme og udforme regler og udvikle skolesamfundets kontrolsystem
 • Udvikle elevernes organisatoriske færdigheder ved at opstille og følge reglerne i processen
 • Gøre eleverne mere forligende, mere åbne for nye ideer og tilgange, mindre fordomme og mere åbne for mangfoldighed.
 • Gøre eleverne mere tilbøjelige til forsoning, mere åbentsindede for nye idéer og tilgange, mindre fordomsfulde og mere åbne for mangfoldighed

HVAD?

I følge Cambridge Dictionary er en konflikt ‘en aktiv uenighed mellem mennesker med modstridende meninger eller principper’ eller en ‘kamp mellem to eller flere grupper af mennesker eller lande’.

Konfliktløsning er en proces, hvorved folk løser en tvist eller en konflikt, så deres interesser er tilstrækkeligt adresseret, og de er tilfredse med resultatet (Association for Conflict Resolution, 2007).

Undersøgelsen udført i forbindelse med PRACTICE-projektet indikerede, at eleverne fra de deltagende lande i nogle tilfælde ikke er villige til at deltage i diskussioner og udveksle meninger; nogle har en tendens til at udtrykke deres meninger, men er ikke villige til at lytte til et modsat synspunkt. Lærere forsøger normalt at løse konflikter gennem dialog og modererede diskussioner med argumenter og eksempler, og ved at tilskynde eleverne til at se på et problem fra et modsat synspunkt. Ikke desto mindre udtrykte lærere og andre skolefagpersoner behov for efter- og videreuddannelse indenfor konflikthåndtering og håndtering af følsomme problemer.

Tvister kan føre til et klima af ubalance og ustabilitet i klasseværelserne, især hvis underviserne ikke har de rigtige værktøjer og metoder til at takle problemstillingerne. Derudover kan det føre til overtagelse af ekstreme overbevisninger og voldelig opførsel. Derfor er der behov for en konkret, struktureret procedure til fredeligt at løse sammenstød.

HVORDAN?

Måder hvorpå tilgangen kan bidrage til forebyggelse af radikalisering

Method 1: Peer mægling / mediation

Gennem (peer) mægling kan involverede parter og observatører udveksle ideer og forstå hinanden igennem en struktureret proces. Denne metode kan lette forståelsen af modsatte synspunkter, skabe grundlag for forsoning, mens man bruger argumenter og begrundelser, og herved gradvist indtager mindre ekstreme meninger, samtidig med at man forstår forskellighederne.

Som en proces henviser mægling til udviklingen af en struktureret kontekst for hovedparternes interaktion, med deltagelse af en uvildig tredjepart, uden ‘magt’, og hvor synspunkterne på hændelsen og følelser forbundet med parternes tvist udtrykkes. Tvistens parter vil derefter foreslå løsninger, som de vil forpligte sig til at følge, med det formål at genoprette forholdet og skaden for offeret, samt at tilfredsstille de involverede parters retfærdighedsfølelse.

Peer mediation er en proces med fredelig løsning af en konflikt i forbindelse med skolelivet mellem to eller flere parter, ved hjælp af en tredje, upartisk elev – mægleren – gennem en struktureret procedure med en specifik struktur, aktiv deltagelse og parternes direkte kommunikation, med henblik på en frugtbar løsning af konflikten.

Antallet af deltagere og graden af deres deltagelse kan tilpasses til alvorligheden af hændelsen. Deltagerne, der ikke var involveret i hændelserne, kan også udtrykke deres mening, såvel som deres følelser omkring begivenheden. Deres tilstedeværelse kan lette identifikation og fordeling af parternes ansvar, følelsen af anger og parternes forpligtelse til at finde en løsning og følge de krævede trin for at nå det.

Peer mediation kræver
 • Selvpålagt deltagelse: Eleverne deltager frivilligt og presses ikke af mæglerne, lærerne eller skolepersonalet i noget trin i processen
 • Upartiskhed: Mægleren arbejder altid upartisk og undgår fordomme, stereotyper og alt hvad der kan forfordele en af ​​parterne
 • Undgåelse af interessekonflikt: Mægleren skal undgå de tilfælde, de har personlig interesse
 • Tillid: Mægleren nyder tillid, der er tillid til vedkommendes færdigheder, kompetencer og viden, uden at der vises magt. Hvis metoden ikke kan implementeres, afbryde processen
 • Fortrolighed: hvad der siges under processen skal være fortroligt. Dette skal afklares inden sessionerne begynder
 • Kvalitet i processen: Mægleren skal håndtere hver enkelt sag med ligeværd, respekt og ærlighed efter de grundlæggende regler, som er blevet fastlagt på forhånd
 • Annoncering af mæglingens udkomme: Mægleren skal fremme mæglingsprocessen, men må ikke give løfter om nogen specifikke resultater af proceduren, og heller ikke kommunikere om sager uden tilladelse
 • Fremme af mæglingspraksis: Mægleren skal prøve at lære af andres mægleres erfaringer for bedre at kunne tjene mennesker i konflikt, og danne netværk med andre mæglere.                                                                           

(Artinopoulou, 2010 & Association for Conflict Resolution, 2007)

Peer mediation trin for trin
 • Åbning af sessionen og indbydelse af studerende.
 • Præsentation af betydning og mål med proceduren, og dens værdier: mægleren forklarer de ovennævnte værdier for eleverne.
 • Opbygning af pålidelighed og tillid mellem parterne og over for proceduren: eleverne er enige om reglerne og værdierne i proceduren.
 • Indsamling af information: problemet identificeres af alle de involverede parter og beskrives af mæglerne, så eleverne forstår, at de har forstået problemet.
 • Opstilling af mål og synspunkter: hver part beskriver de elementer, der er vigtige for dem.
 • Udtryk for følelser: Hver part forklarer, hvordan hændelserne / situationen fik dem til at føle sig, samt hvordan de har det med den anden part. Det tilstræbes at værdien om respekt følges.
 • At finde en fælles grund: Mægleren faciliterer proceduren, så begge parter finder og fokuserer på det, de har til fælles. Dette vil udgøre grundlaget i forhandlingerne, som vil føre til en aftalt løsning. Det er vigtigt, at mægleren kun faciliterer proceduren og ikke selv foreslår løsninger. Hvis deltagerne ikke er i stand til at arbejde sammen for at finde en løsning, kan mægleren fortsætte med et forslag, forudsat at parterne selv vurderer forslaget, og det ikke bliver ‘pålagt’ nogen af ​​parterne.
 • Evaluering af de foreslåede løsninger og indgåelse af den endelige aftale: Begge parter evaluerer de løsninger, de fandt sammen, og arbejder på at finde ud af, hvad der er bedst for dem begge. Den løsning, de vil afslutte med, skal være passende og være til gavn for begge parter. Sammensætning af en skriftlig aftale og lukning: det er bedre for parterne at blive enige om en beslutning på papiret, så de er mere forpligtede til at holde sig til den aftalte plan. De bør også blive enige om en anden session for at give feedback om deres fremskridt. Mægleren lykønsker dem med deres indsats og lukker sessionen. 

(Artinopoulou, 2010)

Læreren skal forklare proceduren for sine elever og skal implementere den selv, for at eleverne har et konkret eksempel på, hvordan proceduren foregår. De skal også yde vedvarende støtte til eleverne.

Metode 2: Genoprettende Cirkler

Ud over metoden med peer-mægling er fredsskabende cirkler en anden genoprettende tilgang til retfærdighed, som kan implementeres i klasseværelset. Cirkler er ideelle til konfliktløsning, der involverer mere end to studerende og kan også bidrage til udviklingen af et trygt rum i klasseværelset, så alle kan reflektere og deltage i problemløsning. I modsætning til peer-mægling involverer cirkler ikke primært de to umiddelbare parter i konflikten, men også hele samfundet, der kan være blevet berørt af konflikten og kan støtte dem, der er i konflikt.

Formålet med den foreslåede metode er, at alle elever skal reflektere over konflikten, udveksle deres synspunkter, dele deres perspektiver og indgå i dialog som lige. Desuden faciliterer denne praksis opbygning af fællesskab.

Genoprettende Cirkler kræver:

 • Frivillig deltagelse af alle elever
 • En facilitator, som ikke intervenerer i processen, men blot faciliterer den
 • En ‘talestav’ eller lignende (f.eks. en tuds eller andet passende), som giver tilladelse den person som holder den, til at tale, mens alle lytter til dem uden at afbryde.

Trinene i Genoprettende Cirkler:

 • Facilitatoren inviterer alle eleverne, der ønsker at deltage i processen, til at sidde i en cirkel for at skabe en følelse af fællesskab. Facilitator forklarer eleverne, at ‘talestaven’ giver indehaveren mulighed for at tale og udtrykke sig, mens det giver de andre deltagere mulighed for at lytte til taleren uden at skulle svare. Derefter spørger facilitatoren alle deltagere, om de er enige om at respektere talestaven. Hvis alle eleverne er enige, begynder proceduren. I tilfælde af, at der er indvendinger, overleverer facilitatoren dem talestaven og beder dem om at udtrykke deres indvendinger og diskutere dem.
 • Cirkelholderen starter samtalen, mens hun/ han holder talestaven. Vedkommende giver udtryk for sit perspektiv og introducerer de studerende til proceduren og konflikten, der er opstået: f.eks. ‘I dag vil vi dele vores tanker og følelser omkring [det problem, der er opstået] og forsøge at skabe en plan for, hvordan vi viser vores respekt for alle. Jeg vil gerne invitere alle til at tale fra deres hjerte, dele deres indsigt og være åbne for de ideer og perspektiver, der deles i cirklen. Facilitatoren udtrykker sig (f.eks. om måder, vi kan vise respekt for andre mennesker) og giver talestaven til den person, der sidder ved siden af.
 • Deltagerne i cirklen kan f.eks. spørge om følgende spørgsmål:

Talestaven passerer rundt blandt alle i en eller flere omgange, så alle har mulighed for at udtrykke sig, og svare nogle

 • Hvad tænkte du på det tidspunkt?
 • Hvad tænkte du da du fandt ud af hvad der var sket?
 • Hvad har du tænkt på siden da?
 • Hvem tror du, er blevet berørt af situationen?
 • Hvilke virkninger har det haft for dig og for andre?
 • Hvad har været det hårdeste for dig?
 • Derefter begynder diskussionen, der udveksles synspunkter, med henblik på at finde en løsning. Facilitatoren kan spørge nogle af de følgende spørgsmål:
 • Hvad tænker du, er der er brug for at ske, for at gøre situationen bedre igen.
 • Hvad kan nogen gøre for at hjælpe på den skade der er sket?
 • Hvad kan vi gøre for at være sikre på det ikke sker igen?
 • Hvilke skridt kan vi aftale at gøre som gruppe? Og hvad er vores tidsramme?
 • Cirklen slutter med at facilitatoren opsummerer de vigtigste beslutninger som er blevet taget.                                    

(Piece Alliance N.D.)

Metode 3: D.E.A.R.

Metoden Beskriv-Udtryk-Spørg-Resultat – Describe-Express-Ask-Result (DEAR) på engelsk, er en teknik, der er baseret på selvsikkerhed. Den tilbyder eleverne en struktureret procedure, hvor igennem de kan udtrykke deres følelser i forhold til en bestemt hændelse eller konflikt, og facilitere en løsningsplan, med støtte fra en facilitator (læreren).

Trinene i Beskriv-Udtryk-Spørg-Resultat (DEAR):

D

BESKRIV
(describe)

Eleven beskriver den specifikke hændelse, der resulterede i en konflikt. Her skal bruges neutrale formuleringer og korte sætninger. Der skal også holdes fokus på hændelsen og ikke på den anden involverede person. Målet er at identificere klart den hændelse, der udløste konflikten, for at begrænse lignende situationer i fremtiden. For eksempel elev A: “Da du kaldte mig homo og grinte foran de andre elever …”
E

UDTRYKKE
(express)

På dette trin udtrykker eleven sine følelser med hensyn til konflikten / hændelsen ved at tale i første person. F.eks. elev A: “… jeg følte mig pinlig og ydmyget…”

ASPØRG
(ask)
Efter at have udtrykt sine følelser, angiver eleven tydeligt, hvad han/hun ønsker, at den anden involverede part ville gØre for at undgå lignende hændelser i fremtiden og genoprette den skade, der er forårsaget. Den udtrykkende elev skal afstå fra at bruge en påbydende tone. Men f.eks. sige: “… Jeg vil værdsætte, hvis du holdt op med at mobbe mig om min seksualitet …”
R

RESULTAT
(result)

I dette trin giver den udtrykkende elev et positivt eller et negativt resultat, hvis den involverede part vælger enten at følge eller ikke følge anmodningen. F.eks. elev A: “… På den måde kan vi alle hænge ud sammen og hjælpe hinanden i skolen. Ellers bliver jeg nødt til at tale med skolelederen”.

Efter den første elev har udtrykt sig efter de ovennævnte trin, følger den anden elev de samme trin for at udtrykke sin opfattelse og synspunkt: identificerer punkterne om uenighed/ aftale, og forsøger at bygge videre på aftalen og løse uenigheden. For eksempel:

Elev B:

 • Beskriv: “Da du fortalte mig hvad du følte… “
 • Udtryk: “Jeg følte det lige pinligt, for det var ment som en joke”
 • Spørg: “Jeg vil sætte pris på hvis du altid fortalte mig hvad der gør dig ked af det, men også at du ikke tog det så tungt”
 • Resultat: “ … at vi allesammen kan have det sjovt”

Når begge studerende har udtrykt sig, skal du gentage trinnene, indtil der er fundet en fælles løsning. For eksempel:

Elev A:

 • Beskriv: “Da du fortalte mig dit perspektiv …”
 • Udtryk: “… Jeg følte mig lidt lettet, da din hensigt ikke var at skade mig …”
 • Spørg: “… Jeg sætter pris på, at vi alle bliver ved med at joke sammen, men det her er stadig en følsom ting …”
 • Resultat: “… Ved at undgå at joke over følsomme emner, kan vi allesammen grine, uden at nogen bliver såret. “

Tips til læreren:

 • Når metoden anvendes første gang skal læreren introducere proceduren for eleverne, såvel som formålet med teknikken.
 • Læreren skal facilitere diskussionen uden at gribe ind. De bør opfordre de to eller flere parter i konflikten til at bruge denne metode til at forstå hinandens grænser og finde en fælles grund.
 • Læreren giver eleverne tid til at organisere deres tanker og opfordrer dem til at tale i runder.

Tilpasset fra Michel, F. & Fursland, A (2008). ‘How to behave more assertively’.

SUPPLERENDE MATERIALER

Peer mediation:

Genoprettende Circler:

UDFORDRINGER OG TIPS TIL GENNEMFØRELSEN I FORSKELLIGE KLASSEKONTEKSTER

Følgende udfordringer kan opstå:

 • Mangel på organisering. Elever og lærere skal samarbejde om at fastlægge relevante grundregler, som alle er enige i.
 • Uvillighed til at følge grundreglerne. Grundreglerne skal opstilles inden sessionen begynder, og begge parter skal acceptere og blive enige om at følge dem.
 • Parterne respekterer ikke hinanden. En af hovedværdierne i denne proces er respekt. Alle parter er nødt til at forstå, at de efter aftalen om at deltage, skal respektere hinanden og følge de grundlæggende regler, hvoraf nogle er, ikke at afbryde de andre parter, mens de udtrykker deres meninger, lader dem forklare deres synspunkt og følelser og forsøger at forstå dem, for at finde en løsning, der passer til alle involverede parter.
 • Eleverne kan have svært ved at blive involveret i en sådan form for procedure. Lærere er nødt til at yde løbende støtte til eleverne, og de skal være til stede ved de første sessioner. Det vil også være nyttigt for lærere at iværksætte proceduren, for at kunne vise et eksempel, og så eleverne kan se nogle sessioner, der gennemføres.
 • Mægleren kan have trang til at tilbyde parter en løsning. Det skal understreges, at mægleren ikke må gribe ind med hensyn til at foreslå løsninger, da proceduren er baseret på det forhold, at de to parter vil blive enige om en løsning, der er egnet til begge og er et produkt af deres dialog.

TIPS TIL AT ANVENDEMETODERNE I FORSKELLIGE FAG

Mægling eller mediation kan anvendes i forbindelse med forskellige fag og med et fleksibelt antal deltagere; men det kan også ske i løbet af en time afsat til det. Det kan ikke kun bruges med henblik på en fredelig løsning af konflikter, men også til generel forbedring af relationer mellem personer og i grupper.

LITTERATUR

Cambridge Dictionary. Definition of ‘conflict’. Available at: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/conflict

Michel, F & Fursland, A (2008). ‘How to behave more assertively’. Available at: https://www.cci.health.wa.gov.au/~/media/CCI/Consumer%20Modules/Assert%20Yourself/Assert%20Yourself%20-%2004%20-%20How%20to%20Behave%20More%20Assertively.pdf

Students Piece Alliance (N.D.). Restorative Justice Training: Peace Circles – A guide to facilitating and utilizing Peace Circles. Available at: http://www.studentpeacealliance.org/uploads/2/9/4/4/29446231/peace_circles-3.pdf+

The Association for Conflict Resolution (2007). Recommended Standards for School-Based Peer Mediation Programes 2007. Available at: https://cdn.ymaws.com/acrnet.org/resource/resmgr/docs/Recommended_Standards_for_Sc.pdf

Artinopoulou, V. (2010). Η Σχολική Διαμεσολάβηση: Εκπαιδεύοντας τους μαθητές στη διαχείριση της βίας και του εκφοβισμού. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.

Contact Us

Do you want to sign up to receive our newsletter or write us to have more information?

Coordinator – Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci – Italy

antonella.alessi@danilodolci.org