TEORETISK BAGGRUND

RADIKALISERING & KRITISK TÆNKNING 

Radikalisering betegner en kortere eller længerevarende proces, hvor en person tilslutter sig ekstremistiske synspunkter eller legitimerer sine handlinger efter ekstremistisk ideologi.” (Regeringens nationale handleplan: Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering, 2016).

Der findes ikke nogen endelig og alment accepteret definition af radikalisering. Ofte bruges udtrykket om en proces  – enten kort eller længerevarende – der indebærer en tilslutning til en ekstrem ideologi, frem til at legitimere eller måske udføre voldelige handlinger. Processen kan antændes og aktiveres af en række sociale, personlige og samfundsmæssige omstændigheder, der kan medvirke til en øget sårbarhed hos individet over for en tiltrækning til ekstremistiske ideologier og grupper. (CPRLV, 2016).

Process of radicalization leading to violence diagram

© Centre for the Prevention of Radicalisation Leading to Violence (CPRLV), alle rettigheder forbeholdes.

Sådanne omstændigheder kan opdeles i samfundsmæssige og/eller kontekstuelle omstændigheder og personlige/individuelle omstændigheder. Samfundsforhold inkluderer politisk og/eller økonomisk uro, nogle former for politisk diskurs og social konflikt. Individuelle omstændigheder kan omfatte psykologisk eller socioøkonomisk sårbarhed, usikkerhed i familiebånd og sociale netværk. Disse omstændigheder kan på den ene side tilskynde enkeltpersoner – især unge mennesker – til at stille spørgsmålstegn ved status quo og deres miljø, og gå i gang med en søgen efter mening; og på den anden side at fungere som afsæt for tiltrækning til ekstremistiske grupper, som rekrutterer sårbare individer og tilbyder dem attraktive svar og visioner. Så hvor kommer kritisk tænkning ind i dette billede? Sammen med sociale og individuelle omstændigheder er det muligt at identificere beskyttelsesfaktorer. De inkluderer psykologiske og sociale faktorer såsom en følelse af tilhørsforhold, empati og kognitive ressourcer; stærke familiebånd, et inkluderende samfund, sociale netværk og inkluderende miljøer. Kritisk tænkning er blandt de vigtigste af de nødvendige ressourcer, som kan beskytte et individ mod tilknytning til ekstremistiske ideologier eller grupper.

 “Kritisk tænkning kan defineres som færdigheden i at tænke rationelt, at undersøge forhold og idéer og forstå de logiske forbindelser mellem dem inden man accepterer og formulerer en mening og konklusion. Det kan beskrives som kompetencen til at indgå i refleksiv og uafhængig tænkning.” (Wiley, 2011 – Se modul 2 i Del 1: Kritisk tænkning).

Ideen om kritisk tænkning fokuserer på at lære eleverne, hvordan man tænker snarere end hvad de skal tænke. Kritisk tænkning er færdigheder til at vurdere og stille spørgsmål til information, meninger, idéer og til at vurdere gyldigheden af argumenter og ideologier. Det kan fungere som et skjold mod falske nyheder og propaganda, og støtte individer i at opbygge deres egen identitet og uafhængige meninger. Kritisk tænkning er grundlaget for demokratiske samfund, da borgere fuldt ud kan udøve deres ret til at stemme og deltage aktivt i det demokratiske liv i deres samfund på baggrund af kritisk stillingtagen.

Skolen som et modstandsdygtigt fællesskab

Ungdom er en tid med social og følelsesmæssig sårbarhed for de fleste unge, og den er kendetegnet ved en søgen efter svar og efter identitet. Dette gælder især for unge, der måske ikke passer ind i mainstream fællesskaber, det være sig på grund af etnisk eller socioøkonomisk baggrund, kønsidentitet eller seksuel orientering, eller fordi de har vanskeligheder med og/eller ekskluderes i sociale sammenhænge af andre årsager. Skoler kan faktisk vise sig at være miljøer, der øger social ængstelse og marginalisering.

Ifølge sociolog Charles Horton Cooley er et individs selv (deres identitet eller opfattelse heraf) betinget af den opfattelse, som det pågældende individ har, af, hvordan mennesker omkring ser ham/hende (Rahim, 2010). Denne forståelse, bl.a. kaldet spejl-selvet, kan forklare følelser af afvisning, manglende tilhørsforhold, lav selvtillid og marginalisering, som unge mennesker, der ikke trives socialt i skolen, måske føler. Disse følelser kan skubbe de unge i retning af ideologier og grupper, der specifikt retter sig mod deres sårbarheder og giver mulighed for svar på deres søgen efter mening og fællesskab, en gruppe og et  slægtskab, og herigennem vende effekten af ​​spejl-selvet. Det er derfor grundlæggende, at skoler bliver til positive miljøer, der er i stand til at skabe fællesskab og mening. Skolen og/eller klasseværelset skal være et inkluderende fællesskab, der tilskynder individer til at blive modstandsdygtige.

Et modstandsdygtigt fællesskab kan defineres som en gruppe, hvis egenskaber hjælper med at forebygge, at dens medlemmer engagerer sig i ekstremisme, der fører til vold. Begrebet om modstandsdygtige fællesskaber fokuserer på ideen om, at stærke relationer og følelser af at høre til reducerer personers sårbarhed over for voldelig ekstremistisk propaganda (Stephens et al., 2019). Lærere har potentiale til at sikre, at deres klasseværelser – og skolen generelt – bliver resiliente fællesskaber, frem for rum for marginalisering og sårbarhed. For at gøre det, skal de sørge for, at klasselokalet er et trygt rum, hvor alle eleverne føler sig accepterede og lyttet til. Lærere må tilskynde deres elever til indlevelse, empati og deltagelse i åben dialog, ved at adressere eksisterende konflikter sensitivt og konstruktivt, og arbejde på at forbedre relationer i klassen. Intet emne skal være tabu, men adresseres på en sensitiv måde, og alle skal opmuntres til at deltage aktivt.

I den henseende er kritisk og undersøgende tænkning en grundlæggende færdighed, som eleverne har brug for for at lære at udvikle deres egne meninger, udforske argumenter og udfordre stereotyper. Anvendelse af kritisk tænkning i dialog kan medvirke til sikre, at elever, som i forhold til majoritetens normer i fællesskabet har andre meninger eller baggrund, respekteres for hvem de er, men også kan møde intellektuelle udfordringer af deres meninger, snarere end udelukkelse. En sådan dynamik har potentiale til at vende virkninger af ‘spejl-selv’, hvor elever kan føle, at deres stemme bliver lyttet til, og at de ikke er ofre for stempling og stereotyper, men fuldgyldige medlemmer af et dialogfællesskab.

Modstandsdygtige fællesskaber

Modstandsdygtige eller resiliente fællesskaber kan danne grundlag for udvikling af modstandsdygtige relationer og personer. Fra den omfangsrige litteratur om resiliente fællesskaber kan følgende hovedpositioner og temaer i forhold til resiliente fællesskaber ridses op:    

Fællesskaber der fremmer empati og følelsesmæssig intelligens

Empati er grundlæggende i forhold til at vende en proces præget af dehumanisering af bestemte befolkningsgrupper, som ofte er del af ekstremistisk propaganda og radikaliseringsprocesser.

Værdier

Værdier som demokrati, pluralisme, ytringsfrihed og menneskerettigheder er fundamentale i forebyggelse af radikalisering og styrke modstandskraft overfor ekstremistiske budskaber. At skabe en ramme af de værdier omkring fællesskaber og opmuntre til at handle på dem gennem civilt engagement og i hverdagslivet, kan bidrage til at hindre, at andre værdier fra ekstremistiske budskaber virker attraktive.

Fællesskaber præget af kritisk tænkning

Fællesskaber præget af kritisk tænkning, hvor ethvert emne kan adresseres, kan udfordre falske og polariserende budskaber og propaganda gennem en kritisk forholdemåde, analyse og stillingtagen til argumenter og informationskilder.

ET FOKUS PÅ RISIKOFAKTORER OG BESKYTTENDE FORHOLD MOD RADIKALISERING

Image from RAN Policy Paper: Transforming Schools into labs for democracy, 2019

En anden model for repræsentation af risikofaktorer og beskyttende faktorer foreslås af Magnus Ranstorp, en svensk ekspert og medlem af det europæiske netværk RAN Radicalisation Awareness Network (RAN ISSUE PAPER The Root Causes of Violent Extremism, 2016).

Ifølge Ranstorp er der et kaleidoskop af faktorer, som på kompleks vis er forbundne og krydser ind over hinanden, omkring en individuel radikaliseringsproces.  

Som figuren viser, er individet i centrum i en radikaliseringsproces. Udover personlige forhold som personlige traumer, vrede, følelse af ydmyghed mv. identificerer Ranstorp andre risikofaktorer, som fremstilles grafisk i det første niveau omkring individet, som indikerer ydre omstændigheder som kan påvirke en person og skubbe i retning af en proces mod ekstremisme og radikalisering. Det er sociale faktorer (udstødelse, manglende social mobilitet, kriminalitet), politiske faktorer (udenrigspolitik, islamofobi, krig), ideologiske/ politisk-religiøse faktorer (historiske missioner, ummah), kulturelle/ identitetsfaktorer (marginalisering, manglende tilhørsforhold, identitetskrise), rekrutterings faktorer (tiltræknings forhold i det ekstremistiske miljø, sociale medier, målretning mod personer som er i en sårbar situation), gruppedynamik (venskab og slægtninge, gruppetænkning, sociale medier).

For hver af disse faktorer er der en beskyttelsesfaktor, der kan fungere som et skjold mellem individet og en radikaliseringsproces. Hver beskyttelsesfaktor mindsker risikoen og fremmer modstandsdygtighed i forhold til et bestemt aspekt. Beskyttelsesfaktorerne er repræsenteret på det tredje eksterne niveau i forbindelse med den relaterede risikofaktor.

 • For at beskytte mod politisk fremmedgørelse er det nødvendigt at fokusere på demokratisk medborgerskab.
 • For at beskytte mod ideologiske forhold er det påkrævet at tilbyde religiøs viden og generelt fremme interkulturel bevidsthed og åbenhed overfor diversitet.
 • For at beskytte mod identitetskrise er det nødvendigt at stimulere og muliggøre personlig deltagelse og aktivt medborgerskab
 • Imod tiltrækningsforhold i det ekstremistiske miljø er støttende familie omgivelser en stærk beskyttende faktor.
 • For at hjælpe personer fra negative påvirkninger fra venskaber eller slægtninge, er det grundlæggende at styrke autonomi, selvværd, socioemotionel trivsel og livsfærdigheder.
 • For at beskytte mod følelser af eksklusion, skal sociale færdigheder styrkes.

I denne kontekst spiller skolen en rolle ved at fremme medborgerskabsundervisning, som kan udvikle færdigheder blandt elever til at engagere sig aktivt og udtrykke sig på demokratiske måder, udvikle fredelige kampformer og færdigheder i konfliktløsning.     

Det tredje niveau i figuren repræsenterer konstruktive faktorer på samfundsmæssigt niveau til fremme af resiliente fællesskaber: 

(RAN ISSUE PAPER Protective and promotive factors building resilience against violent radicalisation, 2018)

 1. Årvågenhed
 2. Tryghed
 3. Uddannelse
 4. Dialog
 5. Inklusion
 6. Omsorg

SKOLENS ROLLE I FOREBYGGELSE AF RADIKALISERING

”Det primære formål med uddannelse er ikke kun at udvikle viden, færdigheder, kompetencer og holdninger og indlejre grundlæggende værdier, men også at hjælpe unge mennesker – i tæt samarbejde med forældre og familier – til at blive aktive, ansvarlige, fordomsfri medlemmer af samfundet. Børn og unge repræsenterer vores fremtid og skal have mulighed for at forme denne fremtid. Vi skal kombinere vores bestræbelser på at forhindre og tackle marginalisering, intolerance, racisme og radikalisering, og sikre en ramme for lige muligheder for alle. Vi skal bygge videre på børns og unges oplevelse af initiativ og de positive bidrag, de kan yde gennem deltagelse, samtidig med at vi bekræfter de fælles grundlæggende værdier, som vores demokratier bygger på ”.

(Paris-aftalen, 2015)

Paris-aftalen, der blev vedtaget af de europæiske ministre med ansvar for uddannelse, og kommissærerne for uddannelse, kultur, ungdom og sport anerkender uddannelsens og skolernes primære rolle i at fremme et mere tolerant, pluralistisk og åbent samfund, der beskytter de fælles værdier om frit at kunne tænke og udtrykke sig, social integration og respekt for andre, såvel som forebyggelse og bekæmpelse af diskrimination i alle former.

Særligt identificerer erklæringen som et af de vigtigste mål, medlemsstaterne skal nå på uddannelsesområdet, at styrke børns og unges evne til at tænke kritisk og udøve dømmekraft, således at de, især i forbindelse med Internettet og sociale medier, er i stand til at forstå realiteter, skelne fakta fra mening, genkende propaganda og modstå alle former for indoktrinering og hadefuld tale, som nøglefaktorer for at forhindre radikalisering.

Tilsvarende tildeler Den europæiske sikkerheds agenda, som blev vedtaget i april 2015, undervisning den nøglerolle, der skal spilles for at adressere de tilgrundliggende årsager til ekstremisme gennem forebyggende foranstaltninger, imødegå radikalisering ved at fremme fælles europæiske værdier, fremme social integration, styrke gensidig forståelse og tolerance, Det fremhæves at inkluderende uddannelse kan yde et væsentligt bidrag til at tackle uligheder og forhindre marginalisering. 

Disse forebyggende foranstaltninger repræsenterer nogle former for tidlig forebyggelse, og fungerer som beskyttelsesfaktorer, der kan beskytte eleverne og udgøre en form for kontrast overfor de risikofaktorer, der er analyseret i foregående afsnit.

Skoler står i spidsen for forebyggelse af radikalisering af flere grunde.

For det første fordi unge i deres ungdomsår ofte kan befinde sig i en situation med bekymring og krise omkring identitet, og forhandling af værdier i samfundet. For det andet fordi unge ofte mangler muligheder og plads til at diskutere og skabe deres egen mening om emner såsom køn, diskrimination, indvandring og internationale konflikter mv. Begge disse elementer kan skabe grobund og sårbarhed over for ekstremistisk propaganda. For at forhindre, at disse frø vokser, er skolerne i stedet nødt til at pleje robusthed og alle de kommunikative, sociale og følelsesmæssige færdigheder, som er nødvendige for at tackle udfordringerne i ungdomsårene og til at give plads til at gøre det i tryghed.

Skolen skal tilbyde et trygt rum for eleverne til at udvikle og udtrykke deres synspunkter og overbevisninger, udforske ideer og deres egne grænser.

Skolers og uddannelsesinstitutioners rolle repræsenterer således et første niveau af forebyggelse – eller primær eller tidlig forebyggelse – der sigter mod at styrke modstandsdygtigheden over for risikofaktorer, der kan føre til radikaliseringsprocesser, og øge opmærksomheden omkring dette fænomen. Det mål udgør et overordnet mål i uddannelse, som er at forberede unge til at leve i et demokratisk samfund, respektere dets regler og udvikle dets grundværdier.

I dette rammesæt har skoler den primære rolle at fremme et miljø, hvor bekymringer og klagepunkter kan adresseres, polariserede positioner kan imødegås, kontroversielle spørgsmål åbent diskuteres og fejlinformerede syn og falske myter udfordret. Skoler kan især udfordre et eksklusivt identitetsmønster, der bl.a. kan være attraktivt i ungdomsfasen, da det tilbyder nemme og færdige svar, rigide og faste perspektiver, direkte og utvetydige veje.

På et andet niveau kan lærere og undervisningspersonale på skoler spille en yderligere, grundlæggende rolle, ved at lægge mærke til tidlige tegn på ekstremisme og radikalisering hos elever og studerende, og handle relevant i forhold til sagen.

Det nuværende program til forebyggelse af radikalisering passer ind i det første niveau af tidlig forebyggelse, mens elementer, der er relateret til det andet niveau, er inkluderet i PRACTICE-projektets Retningslinjer for lærere.

HVAD KAN SKOLEN GØRE?

Skolens rolle i en tidlig forebyggelse af radikaliseringsprocesser kan sammenfattes i følgende elementer.
(RAN Policy Paper – Transforming schools to labs for demokrati, 2018):

1. FREMME AF ET DEMOKRATISK ETOS
 • Bevidstgørelse og fremme af grundlæggende værdier, rettigheder og friheder i demokratiske samfund;
 • Gøre det muligt for elever at udforske deres ideer i inkluderende rammer
 • Tilvejebringelse af et trygt rum til at tackle kontroversielle og modstridende problemstillinger
 • Udfordre ideen om absolut lederskab og autoritet, som formidles af ekstremistiske ideologier, der kan virke fascinerende på unge i en fase af identitetssøgning eller krise.
 • Imødegå de idéer med værdier om pluralisme, accept af kompromiser og modsatte interesser, og især vigtigheden af repræsentation af minoriteter.
2. VÆRDSÆTTELSE AF DIVERSITET
 • Dekonstruere fortællinger om “os” mod “dem”
 • Værdsætte det bidrag, mangfoldighed har givet og giver til vores pluralistiske samfund
 • Adressere kultur- og identitet temaer, kønsroller og migration – som er emner, der udnyttes af ekstremistiske grupper for at fremme diskriminerende fortællinger, had og vold
 • Styrke anti-bias tilgange, modvirke stereotyper og fremme interkulturel opmærksomhed
3. FREMME AF MEDIEKENDSKAB
 • Bevidstgørelse om emnerne hadefuld tale og falske nyheder, herunder at kendskab og bevidstgøre om tekniske funktioner og algoritmer, der former virkeligheden online
 • formidle kendskab til værktøjer til bevidst at nærme sig online medier via fakta-kontrol og online verifikation af information
 • Adressere information forstyrrelse (information disorder), formidle forståelse af hvordan det påvirker demokratiet og myndiggøre elever til at modstå disse processer

For at være effektiv skal enhver strategi for forebyggelse af radikalisering, der følger disse tre primære søjler til at bevidstgøre og uddanne elever – først styrke lærere og udfordre deres mulige fordomme. 

Af den årsag følger strukturen i dette program, som før nævnt, to retninger:  træning til lærere, og vejledning til workshops og aktiviteter, som skal iværksættes og faciliteres med eleverne.

Gå videre for at starte din træning i de følgende sektioner og naviger gennem de forskellige emner. Vælg det, der er interessant for dig, og start med at lære og øve dig!

Contact Us

Do you want to sign up to receive our newsletter or write us to have more information?

Coordinator – Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci – Italy

antonella.alessi@danilodolci.org