ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Διαδικτυακός Εκφοβισμός – Κατεστραμμένη Φιλία

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Διαδικτυακός Εκφοβισμός – Κατεστραμμένη Φιλία

Οι μαθητές/-ριες παρακολουθούν video clip σχετικά με το θέμα του διαδικτυακού εκφοβισμού και τις στενές μαθητικές φιλίες. Έπειτα, ο/η εκπαιδευτικός ζητά από τους/τις μαθητές/-ριες να δώσουν συμβουλές σχετικά με τον διαδικτυακό εκφοβισμό στο πλαίσιο αυτών των φιλικών σχέσεων.

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός:

Video και μεγάλα κομμάτια χαρτί

Διάρκεια:

50-65 λεπτά

Περιγραφή άσκησης σε βήματα:

  • (5-10 λεπτά) Εισαγωγή στο θέμα του διαδικτυακού εκφοβισμού. Ξεκινήστε με μία σύντομη περίληψη σχετικά με τις εμπειρίες του διαδικτυακού εκφοβισμού των μαθητών/-ριών. Θα μπορούσατε να τους απευθύνετε τις εξής ερωτήσεις: Έχει υποστεί κανείς/-μία διαδικτυακό εκφοβισμό; Εξηγήστε την κατάσταση. Πώς αντιδράσατε; Αν ήσασταν αυτός/-ή που εκφόβισε, τι μάθατε από αυτό το περιστατικό; Αν ήσασταν αυτός/-ή που δέχτηκε εκφοβισμό, τι μάθατε από αυτό το περιστατικό;
  • (2 λεπτά) Δείξτε το βίντεο “Cyberbullying: Broken friendship” στους/στις μαθητές/-ριές σας. (https://www.youtube.com/watch?v=jRByQHXmvD0).
  • (20 λεπτά) Δώστε χρόνο στους/στις μαθητές/-ριες να εργαστούν ατομικά με το έντυπο «Αγαπητό Compy». Καλούνται να επιλέξουν, ατομικά, και να απαντήσουν σε ένα από τα δύο γράμματα.
  • (10-15 λεπτά) Αφού οι μαθητές/-ριες έχουν γράψει τις απαντήσεις τους στο γράμμα της επιλογής τους, χωρίστε τους/τες σε ομάδες των τριών ή τεσσάρων ατόμων με τέτοιο τρόπο, ώστε οι μαθητές/-ριες να είναι με άτομα που απάντησαν στο ίδιο γράμμα. Δώστε σε κάθε ομάδα ένα μεγάλο κομμάτι χαρτί. Σε αυτό το χαρτί, η κάθε ομάδα θα γράψει τις απαντήσεις της. Θα πρέπει να κάνουν μία λίστα με τουλάχιστον ένα στοιχείο από κάθε γράμμα μέσα στην ομάδα.

Αποτίμηση:

  • (10-15 λεπτά) Τοποθετήστε τα συμπληρωμένα χαρτιά στους τοίχους της αίθουσας και κάντε μία αποτίμηση, έναν αναστοχασμό σχετικά με τις απαντήσεις.
  • Ζητήστε από τους/τις μαθητές/-ριες να συζητήσουν αν κάποιος/-α έχει χρησιμοποιήσει κάποιες από αυτές τις στρατηγικές στην πραγματική του/της ζωή. Αν όχι, πώς θα σκέφτονταν να τις εφαρμόσουν σε πραγματικές καταστάσεις της ζωής τους;
  • Ακολουθεί συζήτηση σχετικά με το πώς οι μαθητές/-ριες θα εφαρμόσουν αυτές τις στρατηγικές και παρέχονται συμβουλές σχετικά με αληθινές καταστάσεις.
  • Αν ο/η εκπαιδευτικός θεωρεί ότι είναι κατάλληλο, οι μαθητές/-ριες μπορούν να κάνουν μία εργασία για το σπίτι, όπου θα πρέπει να εντοπίσουν μία διαδικτυακή κατάσταση με έναν/μία φίλο/-η, συγγενή ή άλλο σημαντικό πρόσωπο που μπορεί να θέτει ηθικές προκλήσεις σχετικά με τη συμπεριφορά τους. Η εργασία μπορεί να απαιτεί από τους/τις μαθητές/-ριες να γράψουν μία περίληψη της κατάστασης και των ηθικών αποφάσεων που πρέπει να πάρουν. Η περίληψη μπορεί να είναι η ίδια ή σχετική με αυτά που συζήτησαν οι μαθητές/-ριες στο Βήμα 1 αυτής της δραστηριότητας, αλλά ενθαρρύνετέ τους να καταγράψουν την κατάσταση και να κάνουν μία πιο έντονη κριτική ανάλυση.