ΤΟ ΕΡΓΟ

Υπόβαθρο

Η Διακήρυξη του Παρισίου (2015) αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται νέες δεξιότητες και ικανότητες για να αντιμετωπίσουν τις πολύπλοκες καταστάσεις στην τάξη ώστε να ανταποκριθούν με σιγουριά στις διαφορετικές ομάδες και ότι τα προγράμματα της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης έχουν αναγνωριστεί πως δεν είναι πάντοτε επαρκώς συναφή με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Για να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες, το έργο PRACTICE θα εφαρμόσει νέες προσεγγίσεις συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης ενώ θα απαντά στις σχετικές ανάγκες των μεθόδων διδασκαλίας που εφαρμόζονται σε διάφορους μαθητευόμενους με στόχο την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, τα σχολεία κατέχουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, προωθώντας κοινές ευρωπαϊκές αξίες, προάγοντας την κοινωνική ένταξη, ενισχύοντας την αμοιβαία κατανόηση και ανοχή και αναπτύσσοντας την κριτική σκέψη των μαθητών για αμφιλεγόμενα και ευαίσθητα ζητήματα.

Το έργο PRACTICE αντιμετωπίζει τις τρέχουσες προκλήσεις και ανάγκες πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης στο σχολείο και υποστηρίζει ευκαιρίες για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σε αυτόν τον τομέα, αναπτύσσοντας, δοκιμάζοντας και διαδίδοντας μια καινοτόμο προσέγγιση, χρησιμοποιώντας συνεργασίες, που περιλαμβάνουν 35 σχολεία σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΣΤΟΧΟΙ

Να αναπτύξει ένα καινοτόμο και συνεργατικό πρόγραμμα συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης σχετικά με την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης στο σχολείο

Να ενδυναμώσει τους καθηγητές μέσω δραστηριοτήτων οικοδόμησης ικανότητας σκοπεύοντας να τους εξοπλίσει με καλύτερα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τη διαφορετικότητα στην τάξη αλλά και να κατανοήσουν και να προλάβουν τη ριζοσπαστικοποίηση στην εκπαίδευση

Να βελτιώσει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και να ενισχύσει την έννοια του πολίτη και τις κοινές αξίες της ελευθερίας, της ανοχής και της μη διάκρισης μέσω της εκπαίδευσης στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Να βελτιώσει την ένταξη των μαθητών από όλες τις εθνικότητες, θρησκείες και κοινωνικές καταβολές δημιουργώντας έναν ασφαλή χώρο για να γίνουν ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες και δεκτικά μέλη της κοινωνίας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

 • Βελτιωμένη γνώση για το θέμα της ριζοσπαστικοποίησης και μεθοδολογία για την πρόληψη
 • Δεξιότητες για την διδασκαλία της κριτικής σκέψης για την προώθηση της ιθαγένειας και των ευρωπαϊκών αξιών μεταξύ των μαθητών αλλά και αντιμετώπιση της διαφορετικότητας και των διακρίσεων
 • Αύξηση της αυτοπεποίθησης στις προσωπικές επαγγελματικές δεξιότητες
 • Βελτιωμένες ψηφιακές δεξιότητες και ψηφιακή ενημέρωση
 • Ικανότητα για την διαχείριση πολύπλοκων καταστάσεων στην αίθουσα
 • Αύξηση επαγγελματικών ευκαιριών ως αποτέλεσμα της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Κινητοποίηση για πειραματισμό κατά την διδασκαλία
 • Αύξηση της ελκυστικότητας και του σχολικού προφίλ μέσω της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης
 • Αύξηση της αποτελεσματικότητας βελτιώνοντας την σύνδεση των αναγκών των σχολείων και των καθηγητών και της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης για τους καθηγητές σε διάφορες μορφές
 • Αύξηση της αποτελεσματικότητας των σχολείων να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών, ενεργοποιώντας την ανάπτυξη σχετικών ικανοτήτων, δεξιοτήτων και παιδαγωγικών διαδικασιών
 • Η αυξανόμενη εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων, βελτιώνει το σχολικό περιβάλλον
 • Ασφαλέστερο, πιο ένθερμο και χωρίς αποκλεισμούς σχολικό περιβάλλον για καθηγητές και μαθητές
 • Αυξανόμενη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ινστιτούτα και οργανισμούς στην Ευρώπη, ενισχύοντας την διεθνή διάσταση
 • Ισχυρότερη αποδοτικότητα πόρων χάρη στην εσωτερική και εξωτερική συνεργασία
 • Μεγαλύτερη εμπλοκή με τοπικές επιχειρήσεις και οργανισμούς που κινητοποιούν την ανάπτυξη, την πρόληψη ριζοσπαστικοποίησης και την προώθηση της διαφορετικότητας
 • Μεγαλύτερη θετική ανταπόκριση στην διαφορετική και την ενσωμάτωση
 • Βαθύτερη κατανόηση των ευρωπαϊκών αξιών
 • Ανεπτυγμένη κριτική σκέψη και ικανότητα για συμμετοχή στον δημοκρατικό διάλογο με καθηγητές, συμμαθητές και την ευρύτερη κοινότητα
 • Αυξανόμενη ενεργή συμμετοχή και εμπλοκή στο σχολείο και στις κοινότητές του
 • Μεγαλύτερα επίπεδα επιτυχίας στο σχολείο χάρη στην καλύτερη ενσωμάτωση στην τάξη
 • Πιο θετική στάση προς την εκπαίδευση εξαιτίας του θετικού μαθησιακού περιβάλλοντος λόγω της αυξανόμενης εμπιστοσύνης και εργασιακής ικανοποίησης των καθηγητών
 • Μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση λόγω του αυξανόμενου διαλόγου και τη συνεργασίας με συναδέλφους
 • Περισσότερες ευκαιρίες ανέλιξης λόγω της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Μεγαλύτερο κίνητρο για πειραματισμό και ευρύτερα ενδιαφέροντα ως επαγγελματίες
 • Αυξανόμενη αυτοπεποίθηση στην σύνδεση πολιτικής και πρακτικής αναφορικά με την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης
 • Βελτιωμένες δεξιότητες στην ανάπτυξη αποτελεσματικής συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης
 • Βελτιωμένες ηγετικές δεξιότητες αναφορικά με την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης στα σχολεία

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Θέλετε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο ή να μας επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες;

Συντονιστής – Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci – Ιταλία

antonella.alessi@danilodolci.org