ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Όλα είναι καλά

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Όλα είναι καλά

Οδηγίες:

Χωρίστε τους/τις μαθητές/-ριες σε ομάδες των 4-5 ατόμων και δώστε τους ένα μεγάλο χαρτί χαρτοπίνακα. Θα έχουν 10-15 λεπτά στη διάθεσή τους για να ορίσουν σωστά, με βάση τις γνώσεις τους, όσες περισσότερες λέξεις από τη λίστα μπορούν. Ένας/Μία εκπρόσωπος της κάθε ομάδας θα παρουσιάσει τις απαντήσεις τους. Η ομάδα με τον μεγαλύτερο αριθμό σωστών απαντήσεων θα κερδίσει ένα βραβείο (δεν επιτρέπεται η αναζήτηση στο διαδίκτυο).

Καθώς παρουσιάζεται η κάθε λέξη, ο/η εκπαιδευτικός βοηθάει υπογραμμίζοντας τις διακριτές διαφορές κάθε όρου.

Υλικό:

Ανεξίτηλοι μαρκαδόροι, ένα βραβείο, χαρτοπίνακες παρουσίασης ή φύλλα εργασίας με τους σωστούς ορισμούς των λέξεων, ώστε να διανεμηθούν στους/στις μαθητές/-ριες μετά τη συζήτηση.  

Συνολική Διάρκεια:

30-45 λεπτά

ΛΙΣΤΑ ΛΕΞΕΩΝ:

 • Αποδημία
 • Μετανάστευση
 • Εκπατρισμός
 • Σύνορα
 • Πρόσφυγες
 • Αιτούντες/-σες άσυλο
 • Παράτυπος/-η μετανάστης/-ρια
 • Ελευθερία κινήσεων
 • Ενσωμάτωση
 • Εγχώρια μετανάστευση
 • Διεθνής μετανάστευση
 • Λαθρεμπόριο μεταναστών
 • Εμπορία ανθρώπων

Μοιράστε τους παρακάτω ορισμούς μετά τη δραστηριότητα

ΛΕΞΕΙΣ
ΟΡΙΣΜΟΙ (Σχετικοί με το πλαίσιο)
Αποδημία
Η μετακίνηση των ατόμων μακριά από το μέρος όπου κατοικούν είτε εκτός των συνόρων είτε μέσα στην ίδια χώρα.
Μετανάστευση
Η μετακίνηση ανθρώπων σε μία χώρα της οποίας δεν έχουν την ιθαγένεια, προκειμένου να εγκατασταθούν εκεί, ιδιαίτερα ως μόνιμοι κάτοικοι ή μελλοντικοί πολίτες της χώρας.
Εκπατρισμός
Η μετακίνηση ενός ατόμου μακριά από τη μόνιμη κατοικία του, είτε μέσα στα σύνορα της χώρας, είτε εκτός των συνόρων της, μόνιμα ή προσωρινά, και για σειρά διαφορετικών λόγων.
Σύνορα
Τα χερσαία ή θαλάσσια όρια που χωρίζουν ένα κράτος από ένα άλλο. Τέτοιες περιοχές περιλαμβάνουν και σημεία πρόσβασης (αεροδρόμια, χερσαία σημεία πρόσβασης μέσω συνόρων).
Πρόσφυγας
Το άτομο εκείνο που εξαιτίας δικαιολογημένου φόβου διώξεως λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξης ή πολιτικών πεποιθήσεων βρίσκεται εκτός της χώρας, της οποίας έχει την υπηκοότητα και δεν δύναται ή, λόγω του φόβου αυτού, δεν επιθυμεί να απολαύει της προστασίας της χώρας αυτής.
Αιτούντες/σες άσυλο
Άτομα που αναζητούν να επιτραπεί η είσοδός τους σε μια χώρα, ως πρόσφυγες, και βρίσκονται σε αναμονή της απόφασης της αίτησής τους για να αποκτήσουν το καθεστώς του πρόσφυγα υπό τις σχετικές διεθνείς και εθνικές οδηγίες. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης πρέπει να αναχωρήσουν από τη χώρα και ίσως και να απελαθούν, καθώς βρίσκονται υπό παράνομο καθεστώς, εκτός και αν η άδεια παραμονής τους έχει δοθεί για ανθρωπιστικούς ή άλλους σχετικούς λόγους.
Παράτυπος/η μετανάστης/ρια
Μετανάστης/-ρια χωρίς έγγραφα. Κάποιος/-α, ο/η οποίος/-α εξαιτίας της παράνομης εισόδου σε μια χώρα ή της λήξης της βίζας του/της στερείται του νόμιμου καθεστώτος παραμονής στη χώρα διέλευσης ή φιλοξενίας. Ο όρος απευθύνεται στους μετανάστες που παραβιάζουν τους κανόνες εισόδου μιας χώρας και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που παραμένει στη χώρα φιλοξενίας, δίχως την έγκρισή της (επίσης αποκαλείται μετανάστης δίχως έγγραφα).
Ελε
υθερία κινήσεων 

Σύμφωνα με τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι ένα δικαίωμα που αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία:

 1. το δικαίωμα της ελευθερίας για μετακίνηση εντός των χωρικών ορίων ενός Κράτους (Αρθρ. 13 (1) Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 1948 «Καθ’ ένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της μετακίνησης και εγκατάστασης εντός των συνόρων του Κράτους του»),
 2. το δικαίωμα να φύγει από οποιαδήποτε χώρα,

και να επιστρέψει στη δική του (Αρθρ. 13 (2), Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 1948 «Καθ’ ένας έχει το δικαίωμα να φύγει από οποιαδήποτε χώρα, ακόμα και τη δική του, και να επιστρέψει στη χώρα του.»).

Ενσωμάτωση
Πρόκειται για τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία οι μετανάστες/-ριες γίνονται αποδεκτοί/-ές σε μια κοινωνία, ως άτομα και ως ομάδα, και η οποία ποικίλει από χώρα σε χώρα. Η ευθύνη της ενσωμάτωσης εναπόκειται όχι μόνο σε μια συγκεκριμένη ομάδα, αλλά αφορά πολλούς δρώντες: τους/τις ίδιους/-ες τους/τις μετανάστες/-ριες, την κυβέρνηση υποδοχής των μεταναστών/-ριών, τα ιδρύματα-θεσμούς και τις κοινότητες.
Εγχώρια μετανάστευση
Η μετακίνηση ανθρώπων από μια περιοχή μιας χώρας σε μια άλλη με σκοπό τη δημιουργία μιας νέας κατοικίας. Αυτή η μετανάστευση μπορεί να έχει προσωρινό ή μόνιμο για την μετανάστευση χαρακτήρα. Οι εγχώριοι/-ες μετανάστες/-ριες μετακινούνται αλλά παραμένουν εντός της χώρας καταγωγής τους.
Διεθνής μετανάστευση
Η μετακίνηση προσώπων από τη χώρα καταγωγής τους ή τη χώρα της συνήθους διαμονής τους με σκοπό την μόνιμη ή προσωρινή εγκατάστασή τους σε κάποια άλλη χώρα. Εμφανίζεται το στοιχείο της διέλευσης των εθνικών συνόρων.
Λαθρεμπόριο μεταναστών
Παράνομο λαθραίο πέρασμα ανθρώπων σε ένα Κράτος, προκειμένου να αποκομιστούν, άμεσα ή έμμεσα, οικονομικά ή άλλα υλικά οφέλη (Αρθρ. 3 (α), Πρωτόκολλο Η.Ε. ενάντια στο Λαθρεμπόριο Μεταναστών από Γη, Αέρα και Θάλασσα και συμπληρωματική Σύμβαση Ηνωμένων Εθνών ενάντια στο Διεθνές Οργανωμένο Έγκλημα, 2000). Το λαθρεμπόριο σε αντίθεση με την παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων δεν προϋποθέτει το στοιχείο της εκμετάλλευσης, του εξαναγκασμού ή της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Εμπορία ανθρώπων
Η στρατολόγηση, μετακίνηση, μεταφορά, υπόθαλψη ή παραλαβή προσώπων, μέσω απειλής ή χρήσης βίας ή άλλων μορφώνεξαναγκασμού, απαγωγής δόλου, εξαπάτησης, κατάχρησης εξουσίας ή εκμετάλλευσης μιας ευάλωτης θέσης ή προσφοράς/αποδοχής για τη μετανάστευση οικονομικού ή άλλου οφέλους για την απόσπαση της συναίνεσης ενός προσώπου, το οποίο ασκεί έλεγχο ή εξουσία πάνω σε ένα άλλο πρόσωπο, με σκοπό την εκμετάλλευση (Αρθρ. 3 (α), Πρωτόκολλο Η.Ε. για την Αποτροπή, Καταστολή και Τιμωρία της Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων, ιδιαίτερα Γυναικών και Παιδιών, Συμπληρωματική Σύμβαση Η.Ε. Ενάντια στο Οργανωμένο Έγκλημα, 2000).