ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Παιχνίδι Ρόλων

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Παιχνίδι Ρόλων

Μία χρήσιμη μέθοδος για την εξάσκηση της κριτικής σκέψης σε μία ομάδα, η οποία περιλαμβάνει την έναρξη παράλληλων διαδικασιών σκέψης με βάση το παιχνίδι ρόλων. Αυτή η μέθοδος επιτρέπει την εύκολη διερεύνηση της υπόθεσης από διαφορετικές οπτικές γωνίες. 

Στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου θέματος ή ζητήματος, κάθε μαθητής/-ρια (ή ζευγάρια ή υποομάδες) αναλαμβάνει να παίξει έναν ρόλο αντίθετο προς τη θέση του συνηγόρου. Μερικές προτάσεις για τον ρόλο που μπορεί να παίξει είναι οι ακόλουθες:

  • Ουδέτερη στάση: το άτομο εκφράζει μόνο γεγονότα, σε απλά σημεία, σύντομα και ενημερωτικά, χωρίς να εκφράζει κάποια συγκεκριμένη γνώμη.  
  • Στάση υπέρ: το άτομο εκφράσει θετικές απόψεις υπογραμμίζοντας τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη μιας ιδέας.
  • Στάση κατά: το άτομο εκφράσει αρνητικές απόψεις τονίζοντας τα ρίσκα και τους κινδύνους.
  • Ο/Η δικηγόρος του διαβόλου: το άτομο που αντεπιτίθεται στις στάσεις υπέρ και κατά που έχουν εκφραστεί.
  • ΔηΜΙουργική ΠΡΟΣέγγιση: το άτομο ψάχνει για πρωτότυπες ιδέες και εναλλακτικές επιλογές.