Aktivitet 1 : Styret brainstorming

Aktivitet 1 : Styret brainstorming

1a icon

Brainstorm i enkelt cirkel

Elever står i rundkreds. Den første elev udtaler sig om det valgte emne. Den næste fortsætter og bygger videre på hvad forgængeren sagde ved enten at være enig eller uenig og begrunde hvorfor. Det fortsætter cirklen rundt. Denne metodr giver hver elev lejlighed til at reflekteret over de øvriges tanker og holdninger og begrunde enighed/uenighed.

Ib icon

Brainstorm i gruppe

Læreren skriver fire eller fem spørgsmål  relateret til et valgt emne på hver sin planche. Der skal være et forskelligt spørgsmål eller tema på hver planche. Hver planche anbringes på et bord eller sted i rummet.

Klassen opdeles i et antal grupper som svarer til antal af plancher.

Hver gruppe skal indenfor en fastlagt tidsramme diskutere og nedskrive deres ideer om emnet/spørgsmålet.

Efter nogle minutter skal grupperne rotere med uret til næste planche. Her skal gruppen først læse den foregående gruppes kommentarer og angive med plus eller minus om de er enige eller ikke. Hvis de ikke er sikre, sætter de et spørgsmålstegn og /eller tilføjer nye ideer.

De fortsætter rotationen indtil hver gruppe er tilbage i udgangspositionen. Hver gruppe kan så give feedback om de ideer, der fremkom.

1c icon

Dobbelt cirkel brainstorm

Læreren deler klassen i to grupper.

Den ene gruppe udgør den inderste cirkel (siddende eller stående) og den anden gruppe danner en cirkel udenom, de har ansigterne mod hinanden. 

Læreren stiller et spørgsmål. 

De elever, som står overfor hinanden, udveksler ideer i cirka et minut.

Læreren beder derefter den ydre cirkel om at rotere med uret således at et  nyt par kan diskutere spørgsmålet.

Fortsæt indtil alle par har talt med hinanden.

Ved hver rotation forlænges tiden således at eleverne får tid til at reflektere over det, de har hørt fra de andre.

Dette opmuntrer dem til at syntesitere ideer og forholde sig til  andres meninger.

Til slut opsummerer læreren: ændrede I mening i løbet af øvelsen? Blev dine argumenter bedre? Fik du interessant ny information?

1d icon

Tænkende par deler

Efter at have nedskrevet deres ideer om et emne, danner de par og sammenligner deres tanker. De diskuterer og prøver at nå frem til  enighed eller kompromis, som skrives ned.

Parrene går derefter sammen i grupper på fire og sammenligner deres resultater. Igen prøver de at nå  til enighed eller kompromis og nedskrive.

Derfor går de sammen i grupper på otte osv indtil klassen som helhed har nået enighed eller kompromis.

Minoritetssynspunkter bør også registreres.

Afslutningsvis drøftes processen, de opnåede mål og de dertil knyttede følelser.

Denne teknik gør det muligt for eleverne at reflektere over deres egne svar og forholde sig til de andres tanker.

1e icon

Puslespil

Elever deles i grupper på fire eller fem. Dette er deres basisgruppe.

Læreren nævner 4 eller 5 aspekter af et emne som skal diskuteres.

Hver elev er et nummer fra  1-5.

Alle nummer 1 fra hver basisgruppe mødes for at drøfte et aspekt af emnet, som de får af læreren, 2erne gør det samme med et andet aspekt osv. 

Til sidst vender eleverne tilbage til  deres basisgruppe og refererer fra deres emnegruppe, således at basisgruppens medlemmer bliver gjort bekendt med de forskellige vinkler og perspektiver.

Denne metode kan benyttes med tre forskellige formål:

  • hjælpe eleverne med at se et spørgsmål fra forskellige perspektiver
  • undersøge forskellige aspekter af et spørgsmål
  • hjælpe eleverne med at foreslå løsninger på et problem