ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6: Euro Rail à la carte

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6: Euro Rail à la carte

Αυτή η άσκηση σχετίζεται με τις προκαταλήψεις και τα όρια της ανοχής καθώς και με εικόνες και στερεότυπα σχετικά μεδιαφορετικές μειονότητες. Στοχεύει στην πρόκληση των στερεοτύπων των μαθητών/-ριών σχετικά με τους άλλους ανθρώπους και τις μειονότητες και σχετικά με τις εικόνες και τις συσχετίσεις που το κείμενο εγείρει. Οι μαθητές/-ριες θα προβληματιστούν για τις αντιλήψεις που έχουν ως προς τις μειονότητες. Θα εγείρετε την αυτογνωσία σχετικά με τα προσωπικά όρια της ανοχής.

Ο/Η εκπαιδευτικός διανέμει ένα αντίγραφο του εκπαιδευτικού υλικού σε κάθε άτομο, περιγράφει περιληπτικά το σενάριο και ζητά από τα άτομα να διαβάσουν τις περιγραφές των ατόμων που ταξιδεύουν με το τρένο. Στη συνέχεια, ζητά από κάθε άτομο να διαλέξει τους τρεις ανθρώπους με τους οποίους θα ήθελε περισσότερο να ταξιδεύει και τους τρεις με τους οποίους θα ήθελε λιγότερο να ταξιδεύει. Μόλις όλοι/-ες έχουν κάνει τις επιλογές τους, ζητήστε τους να διαμορφώσουν ομάδες των τεσσάρων ή πέντε ατόμων και να:

  • Μοιραστούν τις προσωπικές τους επιλογές και τους λόγους πίσω από αυτές.
  • Συγκρίνουν τις επιλογές και τους λόγους, καθώς και να ελέγξουν αν υπάρχουν ομοιότητες.
  • Δημιουργήσουν μία κοινή λίστα με τη γενική συναίνεση (τρία συν και τρία μείον).

Τέλος, ζητήστε από την κάθε ομάδα να παρουσιάσει τα συμπεράσματά της, συμπεριλαμβανομένων και των λόγων για τις κοινές επιλογές. Θα πρέπει επίσης, να αναφέρουν και τις περιπτώσεις εξαιτίας των οποίων προκλήθηκε μεγαλύτερη διαφωνία στο εσωτερικό της ομάδας. 

Αποτίμηση και αξιολόγηση:

Η αποτίμηση και η συζήτηση θα βασιστούν στις εκθέσεις της ομάδας. H σύγκριση των αποτελεσμάτων είναι ένας καλός τρόπος για να ξεκινήσετε την συζήτηση. Μπορείτε να συνεχίσετε υποβάλλοντας ερωτήσεις όπως:

  • Πόσο ρεαλιστικές είναι οι καταστάσεις που παρουσιάζονται;
  • Έχει κάποιος/-α από την ομάδα βιώσει μία παρόμοια εμπειρία στη ζωή του/της;
  • Ποιοι ήταν οι κύριοι παράγοντες που καθόρισαν τις ατομικές σας αποφάσεις;

Μπορείτε να δουλέψετε με τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες σχετικά με το ότι τους δόθηκαν πολύ λίγες πληροφορίες σχετικά με τα άτομα. Οι άνθρωποι τείνουν να προσθέτουν πληροφορίες σχετικά με τους/τις ταξιδιώτες/-ισσες με βάση τα στερεότυπα που έχουν στο μυαλό τους όταν παίρνουν μία απόφαση.

Η δραστηριότητα αυτή ελήφθη από: Council of Europe (2016): Education pack All different All equal.  https://rm.coe.int/1680700aac