Øvelse 1: Kultur træet (Øvelse til selv-refleksion)

Tegn et træ som skal repræsentere din egen personlige kultur.  Prøv at finde termer som repræsenterer din egen kulturelle baggrund for de følgende dele af træet, og skriv dem ned på et stykke papir ved siden af træet:

  • Rødder: oprindelse, tilhørsforhold til kulturelle grupper (f.eks. national identitet, regionale eller andre tilhørsforhold som f.eks. familie kultur, fan kultur, mv.)
  • Træstamme: værdier som du finder vigtige i din kulturelle sammenhæng (f.eks. tolerance, disciplin mv.)
  • Blade: synlige tegn på din kulturelle baggrund (f.eks. bestemte retter, et sprog eller en måde at kommunikere på, et symbol osv.)

Efter at have afsluttet denne del, tænk over følgende spørgsmål: 

  • Var det nemt at definere den kulturelle gruppe som du tilhører? Har du valgt flere grupper?
  • Føler du, de værdier du har valgt, er typiske for din kulturelle oprindelse?
  • Føler du dig tilpas med den synlige del af din kulturelle baggrund, eller foretrækker du at gøre det så usynligt som muligt? Hvorfor? Varierer det efter situationen? Hvilke situationer?
  • Hvordan ville dit kulturelle træ over dit klassetilhørsforhold se ud?

Efter at have overvejet disse spørgsmål, læs konklusioner og refleksioner i forhold til øvelsen herunder.      

Kulturel identitet er ikke det samme som nationalitet eller etnicitet

Mange mennesker oplever, det vanskeligt at definere en specifik kulturel gruppe for sit eget vedkommende. I rødderne til dit træ har du måske nævnt din nationale eller etniske baggrund, men du kan også have nævnt en by eller en region, eller endda et fan fællesskab el.lign. Det er fordi vi tilhører mange forskellige grupper. Kulturel identitet er ikke determineret alene af f.eks. en national kultur: skønt der er aspekter af national kultur, er der også regionale kulturer (f.eks. regionale forskelle inden for et land), by eller land-kulturer, familiekulturer, kulturer knyttet til sportsklub fællesskaber, osv. Så mennesker har mange tilhørsforhold og kulturelle identiteter, og de kan bevidst beslutte at acceptere eller afvise kulturelle praksisser.

Kultur er dynamisk og foranderlig

Du kan også opleve at din kulturelle baggrund og dine værdier har ændret sig gennem livet (f.eks. værdier fra familietradition i forhold til værdier i voksenlivet, ændringer i kulturelle traditioner når man flytter mv). Kultur er ikke statisk, men dynamisk og foranderlig. Vi er i en konstant læreproces med hensyn til at relatere til kulturer og sammenhænge omkring os, kultur er under stadig forandring – ikke mindst i en globaliseret verden.

Kultur kan være forbundet med stereotyper

Folk har tendens til at forbinde kultur med stereotyper. Du har måske selv oplevet en situation, hvor nogen har antaget forskellige ting om dig baseret på din kulturelle baggrund. Samtidig skal vi være bevidste om de formodninger, vi gør os om personer vi forbinder med andre kulturelle grupper. Når vi møder folk med andre baggrunde, er vi tilbøjelige til at drage konklusioner fra den synlige del af deres kultur, om deres potentielle adfærd eller deres værdier. Disse forforståelser præger vores opfattelse af andre mennesker, det er det, der kendes som kulturelle bias – eller kulturelle forforståelser. Kulturelt forudindtagede antagelser resulterer i opfattelser, der påvirker dine fortolkninger, når du arbejder med kulturelt mangfoldige grupper. Konsekvenserne er stigmatisering, stereotype opfattelser og diskrimination. Især hvis du arbejder med et kulturelt mangfoldigt klasseværelse, skal du reflektere over din opfattelse af forskellige sociokulturelle grupper.

“Isbjerg modellen” kan bruges til at illustrere en model af kultur, som viser de synlige eller usynlige elementer af kultur. 

The Iceberg Concept of Culture diagram

Isbjerg modellen af kultur

En velkendt model over kultur er isbjerget. Dens primære fokus er på elementer, som er dele af kultur, og på det forhold, at nogle af de elementer er meget synlige, mens nogle er svære at få øje på.   

Idéen bag denne model er at kultur kan illustreres som et isbjerg: kun et meget lille del af isbjerget kan ses over vandet. Toppen af isbjerget er understøttet af et meget større isbjerg, som ligger under vandet og er usynligt. Alligevel er den nedre del af isbjerget et kraftfuld fundament. På samme måde er der synlige aspekter af kultur: arkitektur, kunst, mad, musik, sprog for at nævne nogle få. Men de stærke fundamenter for kultur er sværere at spotte: historie, normer, værdier, grundantagelser rum, tid, natur osv.       

Isbjergsmodellen tydeliggør, hvor svært det undertiden kan være at forstå mennesker med andre kulturelle baggrunde, end os selv – fordi du kun kan få øje på synlige dele af deres “isbjerg”.